Powstała koncepcja wspólnego europejskiego rynku usług dronów

EASA drones, logo

28 listopada, Komisja Europejska, EASA i holenderskie Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, wraz z władzami krajowymi i przemysłem poszczególnych krajów europejskich, przyjęły "deklarację amsterdamską", która zawiera wnioski po dwóch dniach ożywionej dyskusji na konferencji wysokiego szczebla EASA w sprawie dronów. Spotkanie to było dla EASA okazją do omówienia proponowanych przepisów i wymiany opinii ze środowiskiem lotniczym.

"Musimy inaczej regulować sektor dronowy, szybciej i lepiej zachęcać do innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i akceptowanych społecznie działań" - powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA. "Społeczność dronów odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu informacji zwrotnych organom regulacyjnym używanych do identyfikowania obszarów, na których instytucje europejskie i przemysł muszą się skupić. Otwiera to drogę do urzeczywistnienia takich obszarów, jak mobilność zintegrowana z multimodalnym systemem transportu ".

Deklaracja z Amsterdamu wzywa instytucje europejskie i przemysł do kontynuowania postępów na drodze do realizacji wspólnego europejskiego rynku usług dronowych poprzez określenie siedmiu priorytetów:

  • Zapewnienia wsparcia państwom członkowskim we wdrażaniu europejskich przepisów dotyczących dronów;
  • Opracowania, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, ram instytucjonalnych dla konkurencyjnego rynku usług kosmicznych i sposobu, w jaki drony muszą działać w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
  • Opracowania europejskich norm dotyczących produktów dla dronów i innych norm, które mają pozwolić spełnić europejskie wymagania dotyczące ich osiągów, biorąc pod uwagę wymiar globalny;
  • Wspierania miast w ich wysiłkach mających na celu stworzenie podatnego gruntu dla innowacyjnych rozwiązań multimodalnych integrujących trzeci wymiar z procesami planowania miejskiego;
  • Opracowania materiału do komunikacji i promocji kampanii informacyjnych dla wszystkich użytkowników dronów i innych podmiotów zaangażowanych w operacje bezzałogowe;
  • Dalszego udoskonalania europejskiej sieci U-space Demonstrator w celu przyspieszenia otwarcia sieci usług dronowych;
  • Inwestowania w niezbędne działania badawczo-rozwojowe, które są kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój bezpiecznych i ekologicznych operacji dronowych w Europie.

Violeta Bulc, komisarz UE ds. Transportu, Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA, Rob Huyser zastępca dyrektora generalnego lotnictwa cywilnego w holenderskim Ministerstwie Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, Jean Brice Dumont, wiceprezes wykonawczy ds. Technicznych w firmie Airbus Commercial Aircraft i ponad 650 uczestników z ponad 50 krajów spotkało się podczas konferencji wysokiego szczebla EASA w sprawie dronów, której gospodarzem było holenderskie Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej. Konferencja została zorganizowana w ramach Amsterdam Drone Week, nowej platformy dla zrzeszania ekspertów dronów, organów regulacyjnych i przemysłu.

Źródło: EASA
comments powered by Disqus