Wytyczne Prezesa ULC w sprawie Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców, motoszybowców i balonów

Wytyczne Prezesa ULC nr 2/2020

W dniu 14 lutego, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes ULC pod poz. 9 opublikował Wytyczne nr 2 w sprawie Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R.

Na  podstawie  art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz  art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia  3 lipca  2002 r.  –  Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Zaleca się stosowanie, sporządzonego na podstawie pkt 66.B.300 lit. c oraz pkt 66.B.305 załącznika III do rozporządzenia  Komisji  (UE) nr  1321/2014 z dnia 26 listopada  2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.), „Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R – wydanie III”, stanowiącego załącznik do wytycznych.

§ 2. Tracą  moc  wytyczne  nr  1 Prezesa Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  z dnia  3 stycznia  2020 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania „Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R – wydanie II” (Dz. Urz. ULC poz. 1).

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst Wytycznych nr 2 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus