Wytyczne Prezesa ULC do rozporządzenia 373

Wytyczne nr 6 Prezesa ULC

19 czerwca, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 40 zostały opublikowane Wytyczne nr 6 Prezesa ULC z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/373.

Prezes ULC ogłasza, co następuje:


1. Zaleca się stosowanie wydanych przez Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2017/001/R z dnia 8 marca 2017 r.:

1) materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika I – Definicje terminów stosowanych w załącznikach II-XIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. U. UE L 63 z 6.3.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/373”, stanowiących załącznik nr 1 do wytycznych;

2) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych;

3) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika II – ATM/ANS.AR – Wymagania stawiane właściwym organom – nadzór nad służbami i pozostałymi funkcjami sieciowymi ATM do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 3 do wytycznych;

4) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika III – ATM/ANS.OR – Wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających służby do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 4 do wytycznych;

5) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika IV – ATS – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego (ATS) do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 5 do wytycznych;

6) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika V – MET – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby meteorologiczne do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 6 do wytycznych;

7) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VII – DAT – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji świadczących usługi w zakresie danych do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 7 do wytycznych;

8) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika XIII – PERS – Wymagania w zakresie szkolenia i oceny kompetencji personelu dotyczące instytucji zapewniających służby do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 8 do wytycznych.

§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.


Pełny tekst Wytycznych nr 6 Prezesa ULC dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus