Wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym – zmiany w rozporządzeniu KE

Rozporządzenie Komisji Europejskiej, fot. Next-AT

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji *EU) 2020.359 z dnia 4 marca 2020 r. z zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 23 i 27,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 (2) ustanawia wymogi dla pilotów, którzy uczestniczą w eksploatacji statków powietrznych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (UE) 2018/1139.

(2) Biorąc pod uwagę specyfikę kwestii licencjonowania załóg lotniczych balonów i szybowców, należy określić specjalne wymagania dotyczące przedmiotowych licencji w osobnych rozporządzeniach, a mianowicie w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/395 (3) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1976 (4).

(3) Należy jednocześnie usunąć określone w załączniku I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 wymogi licencyjne dotyczące licencji pilota balonowego i pilota szybowcowego oraz dokonać przeglądu niektórych wymogów załącznika I (część FCL), odnoszących się do kwestii przekrojowych, takich jak przepisy dotyczące zaliczania elementów między licencjami pilota balonowego lub szybowcowego a licencjami na inne kategorie statków powietrznych, w świetle nowych wymogów licencyjnych dotyczących pilotów balonowych i szybowcowych.

(4) Wymogi załącznika IV (część MED) załącznika VI (część ARA), załącznika VII (część ORA) i załącznika VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 powinny nadal mieć zastosowanie do licencjonowania załóg lotniczych balonów i szybowców.

(5) W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa lotniczego należy zachęcać pilotów, uczestniczących w lotniczej działalności sportowo-rekreacyjnej, do uzyskiwania przywilejów dotyczących wykonywania lotów zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR). W związku z tym należy dostosować istniejące przepisy dotyczące przywilejów IFR, wprowadzając do załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 podstawowe uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (BIR). Należy dobrze dostosować BIR do potrzeb pilotów, którzy uczestniczą w lotniczej działalności sportowo-rekreacyjnej, pod względem programu szkolenia i zakresu przysługujących im przywilejów.

(6) Wraz z wprowadzeniem BIR uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na trasie (EIR), określone w pkt FCL.825 załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, stanie się zbędne i w związku z tym należy je usunąć. Dotychczasowych posiadaczy EIR należy jednak uprawnić do dalszego korzystania z przysługujących im przywilejów i należy zaliczać im szkolenia odbyte w ramach EIR przy staraniu się o BIR. Należy też umożliwić kontynuowanie trwającego szkolenia na EIR, które rozpoczęto przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia, oraz ukończenie go w ramach szkolenia na BIR.

(7) Techniczna aktualizacja rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 powinna opierać się na zgromadzonych doświadczeniach, w szczególności w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), zapobiegania sytuacjom krytycznym i wyprowadzania samolotu z takich sytuacji (UPRT) oraz kwalifikacji instruktorów i egzaminatorów.

(8) Podstawą środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu jest opinia nr 01/2019 (5), wydana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 75 ust. 2 lit. b) oraz art. 76 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1139.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

przyjmuje niniejsze Rozporządzenie.


Komisja wprowadziła m.in. poniższe zmiany w załącznikach:

  • Nowa definicja terminu „sterowiec”
  • Nowa definicja terminu "Czas lotu"
  • Nowa definicja terminu „szybowiec z napędem”
  • Nowa definicja terminu „motoszybowiec turystyczny”

Dodane definicje:

  • "Lot IFR na trasie"
  • "Lot ograniczony według wskazań przyrządów pulpitu"

Skreślone zostały definicje:

  • „Klasa balonu” oraz „Grupa balonów”

Dodane zostało:

  • FCL.835 Podstawowe uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (BIR)

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus