SERA - co to takiego i jakie ma znaczenie?

Komisja Europejska

W dniu 4 grudnia 2012 roku weszło do stosowania Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej wiążące w całości i mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów rozporządzenia w drodze odstępstwa jednak nie dłużej niż do dnia 4 grudnia 2014 roku.

Komisja Europejska stoi na stanowisku, konieczności ujednolicenia przepisów ruchu lotniczego w krajach członkowskich. Działanie takie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i sprawności międzynarodowego ruchu lotniczego w formującej się jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Rozporządzenie to zawiera w swej treści między innymi zapisy umieszczone w załączniku 2 i załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Zakres zastosowania opisuje przepis zawarty w SERA.2001 – Stosowanie.

Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w SERA.1001, zgodnie z art. 1 niniejsze rozporządzenie stosuje się w szczególności do użytkowników przestrzeni powietrznej i statków powietrznych:

a) wykonujących przewozy do Unii, z Unii oraz w jej obrębie;

b) oznaczonych znakami przynależności państwowej i znakami rejestracyjnymi państwa członkowskiego Unii i wykonujących przewozy w dowolnej przestrzeni powietrznej w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami opublikowanymi przez państwo posiadające jurysdykcję nad terytorium, nad którym przelatują.

Cytowane rozporządzenie ma ponadto zastosowanie do właściwych organów państw członkowskich, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej i personelu naziemnego zaangażowanego w eksploatację statków powietrznych.

Polecając lekturę tego rozporządzenia polecamy zastanowienie się nad zapisem wprowadzającym ten akt prawny (strona druga):

(10) Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia ramowego (WE) nr 549/2004 ramy regulacyjne dotyczące tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej nie obejmują działań wojskowych i szkolenia.

Właściwie należało by zapytać kogo poza jasno wymienionym przewozem lotniczym dotyczą zapisy tego rozporządzania? I jakie np. minima dla lotu VFR obowiązują prywatnego posiadacza samolotu lub pilota lecącego dla przyjemności?

Czy nie jest tak, że w już w „wspólnej” przestrzeni powietrznej spotkają się statki powietrzne stosujące na szczęście „inne” co do źródła a nie litery przepisy ruchu lotniczego?

Na koniec wyjaśnijmy rozwinięcie skrótu SERA - Standardised European Rules of the Air.

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia

Czytaj również: ULC: Komunikat dot. notyfikacji odstępstwa od stosowania przepisów SERA

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Aneks 2 jest zbyt ogólny i bez implementacji nie może obowiązywać w poszczególnych krajach. No i różne kraje moga go różnie implementować, co w praktyce oznacza dla pilota wertowanie przepisów danego kraju przed lotem. Przynajmniej tyle w teorii

Jest Aneks 2 ICAO, czy to nie wystarczy? Czy znowu banan musi mieć określoną krzywiznę, a marchewka musi być owocem?