Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z 14 marca

14 marca pod poz. 440 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U.poz. 436) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wprowadza się zakaz wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisa-nych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej lotów międzynarodowych przewożących pasażerów, z wyjątkiem lotów:

1)którymi przewożone są osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznegona określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającegona ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020 r. lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2)o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3)czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zleceniepaństw obcych, w celu powrotu ich obywateli.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus