Rozporządzenia Komisji (UE) dotyczące lotnictwa cywilnego (w tym w kwestii EFB)

Dziennik Urzędowy UE

W Dzienniku Urzędowym L326 Unii Europejskiej z 20 grudnia 2018 r. zostały opublikowane rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1974, Komisji (UE) 2018/1975 oraz Komisji (UE) 2018/1976.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1974 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się  do  załóg w  lotnictwie cywilnym zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1975 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu szybowców i elektronicznej torby pilota.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiające szczegółowe  przepisy dotyczące eksploatacji  szybowców  na  podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139.


Warto szczególnie zwrócić uwagę na zapisy dotyczące elektronicznej torby nawigacyjnej (Electronic Flight Bag - EFB):

C AT.GEN.MPA.141 Korzystanie z elektronicznej torby pilota (EFB)
a) Jeśli na pokładzie statku powietrznego używa się EFB, operator zapewnia, by nie wpływało to niekorzystnie na działanie systemów statku powietrznego ani jego wyposażenia ani też na możliwości eksploatacji statku powietrznego przez członków załogi lotniczej.

e) pkt CAT.POL.MAB.105 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) W przypadku gdy dane i dokumentacja dotyczące masy i wyważenia są generowane są przez komputerowy system obliczania masy i wyważenia, operator:
1) sprawdza integralność danych wyjściowych, aby zapewnić, by dane nie wykraczały poza ograniczenia AFM; oraz
2) określa instrukcje i procedury dotyczące ich stosowania w instrukcji operacyjnej.”;

NCC.GEN.131 Korzystanie z elektronicznej torby pilota (EFB)
a) Jeśli na pokładzie statku powietrznego używa się EFB, operator zapewnia, by nie wpływało to niekorzystnie na działanie systemów statku powietrznego ani jego wyposażenia ani też na możliwości eksploatacji statku powietrznego przez członków załogi lotniczej.

b) Przed korzystaniem z aplikacji EFB typu B operator:

1) przeprowadza ocenę ryzyka dotyczącą stosowania urządzenia EFB, na którym zainstalowana jest aplikacja, oraz dotyczącą samej aplikacji EFB i jej powiązanych funkcji, określając powiązane z tym zagrożenia i zapewniając odpowiednie zarządzanie nimi i ograniczenie ich; ocena ryzyka dotyczy zagrożeń związanych z interfejsem człowiek-maszyna dla danego urządzenia EFB i danej aplikacji EFB; oraz
2) ustanawia system zarządzania EFB, obejmujący procedury i wymogi szkoleniowe w zakresie admini¬strowania urządzeniami EFB oraz aplikacjami EFB i korzystania z nich.”;

b) pkt NCC.OP.200 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Niezależnie od lit. a), w przypadku gdy loty szkoleniowe prowadzi organizacja szkoleniowa, o której mowa w art. 10a rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, takie sytuacje mogą być symulowane w obecności uczniów-pilotów na pokładzie.”;

NCO.GEN.12 5 Przenośne urządzenia elektroniczne

Pilot dowódca nie zezwala żadnej osobie na korzystanie na pokładzie statku powietrznego z przenośnych urządzeń elektronicznych, w tym z elektronicznej torby pilota (EFB), mogących mieć niekorzystny wpływ na działanie systemów i wyposażenia statku powietrznego lub na możliwości eksploatacji statku przez członków załogi lotniczej.”;


Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1974, 2018/1975 oraz 2018/1976 dostępne są tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus