Rozbudowa lotniska w Szymanach

Lotnisko Szymany

Przyszłość lotniska w Szymanach od kilku lat budzi wiele wątpliwości. Aby rozwiać je wszelkie postanowiliśmy zadać kilka pytań w tej sprawie Prezesowi Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. aktualnie zarządzającej lotniskiem - Dr inż. Leszkowi Krawczykowi.

Zapytaliśmy o to jaka jest obecnie sytuacja prawna lotniska, kto jest jego właścicielem i zarządzającym, jaką rolę ma pełnić w przyszłości, jakie są plany związane z jego przebudową, modernizacją, budową, ilu i jakich pasażerów ma obsługiwać w przyszłości, do kogo będzie adresowana oferta zarządzającego lotniskiem, kiedy będzie działać, z jakim ew. wyposażeniem radionawigacyjnym, infrastrukturą etc., jak plany jego modernizacji umiejscowione są w czasie?

W odpowiedzi otrzymaliśmy poniższe pismo

Chociaż historia lotniska w Szymanach jest bardzo długa, sięgająca początków XX wieku, to jednak dopiero 2 grudnia 2005 r. - lotnisko zostało wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych pod numerem 59 jako lotnisko cywilne użytku publicznego o kodzie referencyjnym 3C.

Wcześniej, bo 16 stycznia 1996 r., w związku z malejącym wykorzystywaniem przez wojsko, lotnisko zaczęto wykorzystywać do celów cywilnych. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzająca lotniskiem pod nazwą: Porty Lotnicze "Mazury-Szczytno”. 

22 sierpnia 2002 r.- Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało lotnisko w zasób Agencji Mienia Wojskowego, a już w listopadzie 2003 r. wojsko opuściło lotnisko, 

W październiku 2006 r. została zawarta Umowa dzierżawy nieruchomości lotniskowej pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Spółką Porty Lotnicze „Mazury – Szczytno.”z którą w lipcu 2007 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Gmina Miejska Szczytno, podpisało umowę z firmą European Business Partners Spółka z o.o. w Warszawie o zakresie współdziałania przy realizacji przedsięwzięcia: rozbudowa i zarządzanie lotniskiem w Szymanach, która objęła w listopadzie 2008 r. -  60% udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem i zobowiązała się ponadto   do spłaty zobowiązań Spółki wobec wierzycieli. 


fot. dlapilota/lotnisk
a


W dniu 14 października 2009 r. została zmieniona nazwa Spółki, która zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako: Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o.

23 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  podpisał umowę darowizny na rzecz Samorządu Województwa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Przedmiot darowizny obejmował nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami i budowlami byłego lotniska powojskowego, położoną w obrębie Szymany, Szymanki i Kucbork o łącznej pow. 463,9343 ha .

W związku z brakiem spodziewanych efektów i braku oczekiwanych działań ze strony Spółki zarządzającej lotniskiem w dniu 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie utworzenia przez Województwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Województwo), a 24 października 2011 r. dotychczasowy dzierżawca - Spółka Port Lotniczy „Mazury” otrzymała Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym.

W dniu 7 listopada 2011 r. Spółka została wpisana na listę indykatywną projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jako beneficjent projektu rozbudowy lotniska pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”, w którym określono:

  • planowany koszt całkowity projektu – 200 mln zł, (ok. 45 mln €) 
  • zakładany poziom dofinansowania z EFRR – 76 % czyli przeszło 123 mln zł,(ok. 28 mln €).

24 kwietnia 2012 r. Województwo zawarło Umowę dzierżawy nieruchomości lotniskowej ze Spółką Warmia i Mazury Sp. z o. o. która przygotowała Program docelowej rozbudowy lotniska oraz podjęła działanie w celu uzyskania niezbędnych dokumentów do jego rozbudowy, zgody na zarządzanie nim i pozyskania środków finansowych, w tym m. innymi: map do celów projektowych całego obszaru objętego planem rozbudowy, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz Studium Wykonalności przedsięwzięcia. 

Już w czerwcu 2012 r. – Spółka Warmia i Mazury podpisała z Województwem jako Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną  dot. realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

02 lipca 2013 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego postanowił zmienić cechę lotniska w Szymanach (EPSY) w zakresie jego dostępności dla użytkowników z lotniska użytku publicznego na lotnisko użytku wyłącznego wraz z wpisem tej zmiany do rejestru lotnisk akceptując, niemal równocześnie, odrębną Decyzją wniosek Zarządu Województwa o zmianę zarządzającego lotniskiem w Szymanach od aktualnego zarządzającego tj. Portu lotniczego „Mazury” Sp. z o.o.  dla Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. 


fot. dlapilota/lotniska


17 lipca 2013 r. uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn– Mazury, co pozwoliło na uruchomienie procedur wyboru projektantów, na zadania ujęte w Planie rozbudowy lotniska.

Na czas jego rozbudowy, tj. do 30.06.2015 roku lotnisko zostało zamknięte dla ruchu lotniczego przez prezesa Spółki.

Spośród 63 prac została w maju br. wybrana, w drodze konkursu, pracownia projektowa terminala pasażerskiego, który będzie mógł być rozbudowywany w miarę potrzeb- w pierwszym etapie do obsługi 300 000 pasażerów rocznie, w godz. szczytu 310 pasażerów. Terminal spełniać będzie wszelkie normy i obowiązujące przepisy oraz standard obsługi wymagany w Unii Europejskiej.

Jego kubatura wynosi ok. 46 000 m3 a powierzchnia użytkowa 6 500 m2.

Ze względu na usytuowanie terminala po stronie zachodniej lotniska, a przede wszystkim w celu uzyskania łatwiejszego dostępu od strony miasta, wymagana jest przebudowa układu powierzchni ruchu samolotów, w tym budowa nowej płyty postojowej wraz z płaszczyzną do odladzania samolotów o powierzchni 20 000 m2, budowa dróg kołowania, technicznych, pożarowych i patrolowych o łącznej długości ok 12 km, a przede wszystkim wydłużenie drogi startowej do 2 500 m szerokości 45 m + pobocza 2x 7,5 m przy równoczesnym wzmocnieniu nośności do 50 PCN i poprawieniu geometrii istniejącej drogi ( promienie łuków pionowych oraz spadki poprzeczne) na całej jej długości (2 000m) wraz z kompletnym ich oznakowaniem dziennym i nocnym oraz zmodernizowanym odwodnieniem.

Wymienione zostaną urządzenia uszkodzonego systemu ILS kategorii I oraz wybudowany system świateł nawigacyjnych na kierunku zasadniczym i uproszczony na kierunku pomocniczym. 

W celu zapewnienia wymaganej ochrony pożarowej wybudowana zostanie strażnica Lotniskowej Straży Pożarnej dla 3 wozów bojowych, a istniejące obecnie budynki zostaną zaadoptowane na potrzeby służb granicznych oraz technicznych lotniska. Zakupiony zostanie również niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające sprawną obsługę użytkowników lotniska i jego utrzymanie.

Cała część lotnicza lotniska ogrodzona zostanie w sposób wymagany obowiązującymi przepisami dla lotnisk komunikacyjnych, a wszelkie rowy, odkryte zbiorniki i cieki znajdujące się w granicach lotniska zostaną, zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach, przykryte.

Zmodernizowane zostaną również: system energetyczny, ogrzewania obiektów, zasilania w wodę i odprowadzania ścieków. 


fot. dlapilota/lotniska


Dla usprawnienia dojazdu do lotniska wybudowana zostanie droga łącząca drogę wojewódzką nr 57` z parkingami wokół terminala, w którego otoczeniu wybudowany zostanie również przestanek końcowy nowej ,2 km, linii kolejowej odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala pasażerskiego, która zostanie wybudowana przez przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z którym w październiku br. Województwo Warmińsko-Mazurskie zawarło Porozumienie dot. budowy .Połączenie to skróci czas dojazdu z Olsztyna do lotniska o ok. 40 min.

Port Lotniczy w Szymanach to jedyny port w północno-wschodniej Polsce, położony na Mazurach-w Krainie Wielkich Jezior, stanowiących bogate zaplecze turystyczne, z dużą bazą hoteli o wysokim standardzie, wieloma rezerwatami przyrody i atrakcyjnymi zabytkami. Hasło „ Mazury- Cud Natury” wzbudziło już obecnie duże zainteresowanie Regionem nie tylko w Polsce, ale i wielu krajach europejskich. 

Szybkie i wygodne połączenie ze stolicą Regionu- Olsztynem, dużym ośrodkiem naukowym, przemysłowym i kulturalnym, mimo stosunkowo dużej odległości ( ok. 50 km) od lotniska jak również planowana przez władze Regionu rozbudowa sieci drogowej wskazują na konieczność szybkiego uruchomienia międzynarodowego ruchu lotniczego zarówno regularnego jak i czarterowego oraz przewozów frachtu. Przeprowadzone badania rynku wykazały zainteresowanie mieszkańców Regionu połączeniami regularnymi do Niemiec, Anglii, Skandynawii oraz czarterowymi do krajów w basenie Morza Śródziemnego. Wspólnie z przedstawicielami Samorządu Wojewódzkiego prowadzona będzie też akcja promocji Regionu w wybranych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej. Analizowane są również możliwości „ dolotów” do innych portów krajowych i transfery do destynacji mających z nimi regularne połączenia. Stosunkowo niewielka liczba potencjalnych użytkowników lotniska ( ok. 400 000 w strefie oddziaływania – do 100 km od lotniska) lokuje lotnisko w Szymanach, jako mały regionalny port użytku publicznego, który docelowo ( ok. roku 2025) będzie obsługiwał do 500 000 pasażerów rocznie.


fot. dlapilota/lotniska


Środki finansowe na dostosowanie infrastruktury lotniska do obsługi takiego ruchu są stosunkowo niewielkie i ograniczone przede wszystkim terminem ich wykorzystania ( rok 2015). Dlatego też prace projektowe prowadzone są wielokierunkowo i równolegle w wyniku czego już obecnie wystąpiono o pozwolenia na budowę m. innymi: terminala pasażerskiego, strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej, adaptacji istniejących budynków i ogrodzenia lotniska. W trakcie procedury wyboru projektantów są inwestycje związane z rozbudową pola wzlotów i jego uzbrojenia w urządzenia i światła nawigacyjne, drogi dojazdowej do lotniska, zewnętrznej sieci wod- kan. Wszystkie prace projektowe powinny zostać zakończone do końca I kw. 2014 r. co umożliwi zrealizowanie całego projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i uruchomienie działalności lotniczej w oczekiwanym przez wszystkich terminie  .


Dr inż. Leszek Krawczyk
Prezes Warmia i Mazury Sp. z o.o.   

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus