Przetarg na budowę bazy HEMS wraz ze stacją paliw na lotnisku Katowice-Muchowiec

Śmigłowiec EC 135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (fot. LPR)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło na początku lutego br. przetarg na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2” w Katowicach, na lotnisku Muchowiec.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

Etap I:
a) realizację inwestycji – obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu działki, wykonanie zjazdu, przyłączy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na rozbiórkę, zgłoszeniem robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentacją Projektową oraz uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dostawy, montażu i uruchomienia elementów stacji meteo,
b) zapewnienie zgodnie z ustawą PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikającej z warunków pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz wydanych decyzji,
c) wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych: budynku hangarowego, budynku garażowego i nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontażu i przekładek instalacji, przesadzeń, nasadzeń i wycinek drzew oraz innych czynności określonych wymaganiami warunków oraz udzielonych pozwoleń i uzgodnień a także zgodnie z dokumentacją projektową,
d) uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dla wymaganych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
e) wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w tym świadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem),
f) skuteczne zawiadomienie organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz z uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

Etap II polegający na wykonaniu usługi:
a) przeszkolenia wyznaczonych pracowników w obsłudze urządzeń i instalacji,
b) przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z wymaganymi załącznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I i na podstawie Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania drogą elektroniczną skanu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I lub
c) przygotowania i skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania drogą elektroniczną skanu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I,
d) przygotowania i uzupełnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa 25.02.2019 r. o godz. 12:30. Oferty należy składać w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, przy ul. Księżycowej 5. Otwarcie Ofert odbędzie sie w dniu 25.02.2019 r. o godz. 13:00.

Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. Cena brutto ofery – ranga 60%,
2. Skrócenie realizacji Etapu I – ranga 25%,
3. Gwarancja – ranga 15%.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.lpr.com.pl

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus