Strefy wydzielone dla FlyEye 3.0 w ramach lotów szkolnych Brygady Obrony Terytorialnej

Loty FlyEye 3.0 w ramach lotów szkolnych Brygady Obrony Terytorialnej

W ramach cyklu AIRAC 235, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o lotach bezzałogowych statków powietrznych (FlyEye 3.0) w ramach lotów szkolnych 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (SUP 01/21 ENR5). Będą się one odbywały w dniach od 28 stycznia do 24 kwietnia 2021 r. zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) MON - FRI z wyłączeniem dni świątecznych: SS - SR.


Strefy czasowo wydzielone na potrzeby zabezpieczenia lotów UAV w ramach realizacji lotów szkolnych BSP 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przestrzenie niesklasyfikowane.


EPTS490

 • Granice poziome: koło o promieniu 3 km ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52°54'33"N 023°05'07"E
 • Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL

EPTS491

 • Granice poziome: koło o promieniu 4 km ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52°54'14"N 023°18'15"E
 • Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL

EPTS492

 • Granice poziome:
 • 1. 52°50'22"N 023°42'33"E
 • 2. 52°55'45"N 023°42'55"E
 • 3. 52°58'04"N 023°43'27"E
 • 4. 53°04'23"N 023°39'13"E
 • 5. 53°08'07"N 023°40'09"E
 • 6. 53°08'23"N 023°28'02"E
 • 7. 52°51'13"N 023°27'19"E
 • 1. 52°50'22"N 023°42'33"E
 • Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL

EPTS493

 • Granice poziome:
 • 1. 53°00'53"N 022°57'19"E
 • 2. 53°04'25"N 022°57'42"E
 • 3. 53°05'56"N 022°50'12"E
 • 4. 53°07'46"N 022°52'51"E
 • 5. 53°07'18"N 023°00'26"E
 • 6. 53°00'42"N 023°03'21"E
 • 1. 53°00'53"N 022°57'19"E
 • Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL Upper limit: 3600 ft AMSL

EPTS494

 • Granice poziome: koło o promieniu 5 km ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 53°11'41"N 022°40'15"E
 • Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Strefy EPTS490 – 494 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN.
 • Strefy EPTS490 – 494 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1 przez Organizatora.
 • Jednocześnie może być aktywna tylko jedna strefa.
 • Loty w strefach realizowane będą z wykorzystaniem UAV – FlyEye 3.0.

Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:

 • bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;
 • bufor pionowy: 500 ft.

Loty załogowych statków powietrznych realizowane zgodnie z przepisami dla lotów VFR, z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu i w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą, należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefiach EPTS490 - 492 będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora. System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagująca automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiająca wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcji Fail- Safe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS przekazując:

 • numer strefy EPTS lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;
 • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
 • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
 • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
 • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to, na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
 • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
 • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy - tel. +48-505-180-506.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.


Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574- 5733 - 35.


ORGANIZATOR:

Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej Tel.: +48-261-398-895, Tel. kom.: +48-505-180-506.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus