Kolejne lotnicze akty prawne

Kolejne lotnicze akty prawne

9 sierpnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod. Pozycją nr 1497 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy–Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i  wymagań dotyczących używania tych statków.

1.    Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2019r. poz.1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z2016r. poz.1993), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. poz.1041);

2)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z2019r. poz.94).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1)§2–4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. poz.1041), które stanowią:„

§2.1. Wpisy lub poświadczenia w wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych oznaczeniach zdatności, kartach paralotni, kartach lotni, kartach sprzętu spadochronowego, książkach ultralekkich statków powietrznych oraz metrykach motolotni zachowują ważność przez okres w nich wskazany, z możliwością dokonania kolejnych wpisów lub poświadczeń, zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. Kolejne wpisy i poświadczenia zachowują ważność do ostatniego dnia roku, w którym upływa 36 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

2. Kolejne wpisy i poświadczenia w dokumentach, o których mowa wust.1, mogą być dokonywane przez pod-mioty uprawnione do tych czynności na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz przez podmioty posiadające certyfikaty lub zatwierdzenia, o których mowa wust.4.

3. Do procesów oceny zdatności i kwalifikacji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że jeżeli wnioskujący złoży wniosek o zakończenie procesu zgodnie z przepisami dotychczasowymi, procesy te kończy się zgodnie z tymi przepisami.

4. Certyfikaty i zatwierdzenia dotyczące projektowania, produkcji lub obsługi technicznej wydane lub zachowujące ważność na podstawie przepisów dotychczasowych tracą ważność ostatniego dnia roku, w którym upływa 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

5. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia wnioski złożone na podstawie przepisów dotychczasowych pozostawia się bez rozpatrzenia, z tym że jeżeli wnioskujący złoży wniosek o zakończenie sprawy zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, to sprawy te kończy się zgodnie z tymi przepisami.

§3.1. Dotychczasowa ewidencja statków powietrznych staje się ewidencją statków powietrznych, o której mowa w przepisach rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Świadectwa ewidencji statku powietrznego wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

3. Właściciel urządzenia latającego w terminie 5 lat od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia złoży zgłoszenie aktualizacji danych zawartych w ewidencji statków powietrznych, zawierające informacje określone wpkt1.2.1 załącznika nr8 do rozporządzenia zmienianego w§1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. Nie złożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym mowa wust.3, skutkuje wykreśleniem urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

5. Zgłoszenie aktualizacji danych, o którym mowa wust.3, powoduje konieczność wydania nowego świadectwa ewidencji statków powietrznych.

§4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2)§2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z2019r. poz.94), który stanowi:„§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

Pełny tekst Obwieszczenia Ministra Infrastruktury dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus