Decyzja MON w sprawie organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie

Dziennik Urzędowy MON

W Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej, pod pozycją 172 została opublikowana decyzja nr 146/MON, w sprawie „Instrukcji organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

W treści dokumentu czytamy:

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 12 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcję organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2. Traci moc decyzja Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 4).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Całość dokumentu dostępna jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus