1 czerwca – Święto Służby Ruchu Lotniczego

Święto Służby Ruchu Lotniczego (fot. ssrlszrp.wp.mil.pl)

Dzisiaj Święto Służby Ruchu Lotniczego. To także święto Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – wojskowych koordynatorów pracujących na wieży warszawskiego lotniska.

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP jest centralnym organem sprawującym specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP.
W swojej działalności sprawuje nadzór nad stosowaniem jednolitych procedur i standardów kwalifikacji personelu zgodnie z normami ustalonymi przez North Atlantic Threaty Organization (NATO) i International Civil Aviation Organization (ICAO) w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym i wyposażenia technicznego.

Szefostwo ściśle współpracuje z władzą lotniczą – Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) i współdziała z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz innymi organizacjami lotniczymi. Głównym celem tego współdziałania jest zapewnienie w czasie pokoju bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej wszystkim jej użytkownikom oraz umożliwienie płynnego przejęcia przez Ministra Obrony Narodowej zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

Koordynatorzy wojskowi odpowiadają też za bezpieczeństwo operacji w części warszawskiego portu lotniczego, użytkowanej przez wojsko. Wydają zezwolenia na kołowanie samolotów i przejazd samochodów. Przekazują też na bieżąco informacje do innych służb zajmujących się ruchem lotniczym. Są w stałym kontakcie z załogami wojskowych samolotów zbliżających się do Lotniska Chopina, jak też z kontrolerami z wieży kontroli lotów.

Z okazji Święta Służby Ruchu Lotniczego życzymy wszystkim, aby każdy dzień tak wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej pracy przynosił pełne zadowolenie i satysfakcję oraz był zawsze źródłem motywującym do podnoszenia kwalifikacji w osiąganiu wszystkich stawianych sobie celów.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus