Od 28 lutego 2019 r. FRA (Free Route Airspace) w FIR EPWW

FRA (Free Route Airspace). Źródło Skybrary

Zgodnie z oficjalnymi publikacjami, z dniem 28 lutego 2019 roku zaplanowano w FIR EPWW Free Route Airspace (FRA). FRA, to to określona przestrzeń powietrzna, w której użytkownicy mogą dowolnie planować trasy przelotów pomiędzy punktem wlotowym (entry point) a punktem wylotowym (exit point), z możliwością budowania trasy poprzez pośrednie (opublikowane lub niepublikowane) punkty trasy, bez odniesienia do siatki tras ATS oraz ich dostępności. W takiej przestrzeni, loty podlegają kontroli ruchu lotniczego.

Termin operacyjnego wejścia w życie może ulec zmianie i jest uzależniony od wyników kontroli potwierdzeń bezpieczeństwa i decyzji Prezesa ULC

Słowo o genezie projektu FRA

Niniejszym chcielibyśmy zachęcić czytelników do lektury, AIP AIRAC AMDT 211 (28FEB2019) dostępnego na stronie: http://ais.pansa.pl/aip/ (wymagana bezpłatna rejestracja) lub w https://iwb.pansa.pl/

Poniżej, zebraliśmy w wyciąg z AIP dotyczący FRA. Prosimy pamiętać, że artykuł ma jedynie charakter poglądowy i że należy zawsze sprawdzić wszelkie dane w oficjalnych dokumentach.

Free Route Airspace w FIR EPWW

Definicje

ZNACZĄCY PUNKT NAWIGACYJNY FRA (FRA SIGNIFICANT POINT)
Punkt wlotowy na granicy poziomej FRA Horizontal Entry Point (E) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny na granicy poziomej przestrzeni FRA, od którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (E).

Punkt wylotowy na granicy poziomej FRA Horizontal Exit Point (X) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny na granicy poziomej przestrzeni FRA, do którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (X).

Punkt pośredni FRA Intermediate Point (I) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny, przez który dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA. Punkty pośrednie FRA mogą być używane do łączenia operacji FRA z siecią tras ATS. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (I).

Punkt łączący FRA dla dolotów Arrival Connecting Point (A) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny, do którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA dla ruchu przylatującego na dane lotnisko. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (A).

Punkt łączący FRA dla odlotów Departure Connecting Point (D) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny, od którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA dla ruchu odlatującego z danego lotniska. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (D).

Obszar obowiązywania POLFRA opsany jest w ENR 2.1 / ENR 6.
Czas obowiązywania H24LOTY UPRAWNIONE DO FRA

Uprawnione do FRA są wszystkie loty, których wykonanie zaplanowano w granicach pionowych i poziomych POLFRA określonych w ENR 2.1, niezależnie od fazy lotu (przeloty, doloty i odloty do/z lotnisk lokalnych lub do/z lotnisk położonych w pobliżu

PROCEDURY

W przestrzeni POLFRA użytkownicy mogą, na specjalnych warunkach i zasadach określonych w AIP Polska i RAD, wybierać na etapie planowania preferowane trajektorie dla swoich lotów, korzystając ze znaczących punktów nawigacyjnych (patrz ENR 4.1 oraz ENR 4.4).

Znaczące punkty nawigacyjne w przestrzeni POLFRA występują jako: punkty wlotowe (E) i wylotowe (X) na granicy poziomej FRA, punkty pośrednie FRA (I) oraz punkty łączące FRA dla dolotów (A) i odlotów (D), zgodnie z opisem w ENR 4.1 / ENR 4.4.

Dla lotów uprawnionych do FRA należy składać plany lotu przez znaczące punkty nawigacyjne FRA zgodnie z poniższą tabelą:

W przestrzeni POLFRA nie ma ograniczeń co liczby punktów pośrednich FRA (I) oraz punktów DCT wpisywanych w polu 15 planu lotu.

W przestrzeni POLFRA nie ma ograniczeń co do długości trasy DCT.

Nie należy planować lotów w odległości mniejszej niż 5 NM od opublikowanej granicy POLFRA.

Z wyjątkiem ruchu wlatującego/wylatującego do/z FIR EPWW przez TMA w FIR EPWW, w planie lotu należy obowiązkowo umieszczać punkt wlotowy/wylotowy FRA na granicy poziomej FRA w przypadku wlotu/wylotu do/z przestrzeni POLFRA.


Sieć tras ATS

Sieć tras ATS w FIR Warszawa pozostaje dostępna do planowania lotów, a korzystanie z niej jest obowiązkowe w przypadku przelotu przez TMA powyżej FL095 oraz następujące strefy opublikowane w ENR 2.1.2: CTA 01, CTA 02, CTA 03, CTA 04, CTA 05.


Dostęp do/z przestrzeni terminalowej

Wlot do przestrzeni POLFRA dla ruchu odlatującego należy planować przez:

 • punkt łączący FRA dla odlotów;
 • punkt końcowy SID;
 • jeśli jest to wymagane, ostatni punkt na trasie łączącej FRA;
 • punkt wlotowy na granicy poziomej FRA dla odlotów z lotniska w pobliżu FIR EPWW;
 • jeśli brak jest odpowiedniego SID, przez określony punkt FRA (I) w wymaganej odległości od lotniska, zgodnie z RAD.

Wylot z przestrzeni POLFRA dla ruchu przylatującego należy planować przez:

 • punkt łączący FRA dla dolotów;
 • punkt początkowy STAR;
 • a STAR Initial Waypoint;
 • jeśli jest to wymagane, pierwszy punkt na trasie łączącej FRA;
 • punkt wylotowy na granicy poziomej FRA dla dolotów do lotniska w pobliżu FIR EPWW;
 • jeśli brak jest odpowiedniego STAR, przez określony punkt FRA (I) w wymaganej odległości od lotniska, zgodnie z RAD.

Trasy łaczące FRA opisane są w ENR 3.5.


Schemat kierunkowości dla poziomów lotu

Schemat kierunkowości dla poziomów lotu (FLOS) obowiązujący w przestrzeni POLFRA jest zgodny z tabelą poziomów przelotów opublikowaną w ENR 1.7.


Ograniczenia i rezerwacje przestrzeni (Bardzo ważne!)

Nie jest dozwolone planowanie lotów przez aktywną przestrzeń podlegającą ograniczeniom, chyba że ograniczenia FUA stanowią inaczej.

W celu poprawnego zarządzania procesem walidacji planów lotu w przestrzeni POLFRA wszystkie strefy podlegające ograniczeniom powyżej FL 095 są powiązane z odpowiadającymi im FBZ i/lub odpowiednim ograniczeniem FUA. Wszystkie aktywne strefy podlegające ograniczeniom oraz przestrzenie FBZ będą publikowane w EAUP/EUUP na portalu NOP i powinny być stosowane do właściwej walidacji planów lotu.

EAUP/EUUP powinny być głównym źródłem informacji o statusie struktur przestrzeni powietrznej w kontekście planowania lotów. EAUP oraz EUUP automatycznie aktualizują wspólne repozytorium danych o przestrzeni powietrznej (CACD) obsługiwane przez zarządzającego siecią (NM). Informacje stamtąd wykorzystywane są przez IFPS do celów walidacji planów lotu.

Użytkownicy przestrzeni powietrznej powinni planować trajektorie swoich lotów z ominięciem przestrzeni niedostępnych dla cywilnych operacji, zgodnie z informacjami opublikowanymi w EAUP/EUUP lub NOTAM poprzez korzystanie z punktów pośrednich FRA w ENR 4.1 / ENR 4.4.


Dokument o dostępności tras (RAD)

Wszystkie wyjątki i ograniczenia POLFRA publikowane są w RAD i podawane do wiadomości na zasadach opisanych w ENR 1.10.


PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING

Informacje dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu, które powinny być dostarczone organom służb ruchu lotniczego, są przedstawiane w postaci planu lotu zgodnie z pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/ 2012 (z późn. zm.).

Trasa lotu poza wyznaczonymi trasami ATS może być wyznaczona jako ciąg odcinków zdefiniowanych punktami, z uwzględnieniem poniższych warunków:

a)    dla lotów poniżej FL 95: jeśli segment nie został określony jako niedostępny w RAD (Appendix 4);
b)    dla lotów powyżej FL 95: zgodnie z zasadami POLFRA lub przez segmenty określone w RAD jako dostępne (Appendix 4). Ograniczenia nie dotyczą OAT.

W odniesieniu do struktur przestrzeni powietrznej powyżej FL 95, z którymi plan lotu może być kolizyjny, walidacja kolizyjności trajektorii planowanego lotu dokonywana jest w oparciu o FBZ opublikowany dla danej strefy zaplanowanej w AUP/UUP do aktywacji.


FREE ROUTE AIRSPACE – PRZESTRZEŃ POWIETRZNA ZE SWOBODĄ PLANOWANIA TRAS

Polish Free Route Airspace (POLFRA) obejmuje kontrolowaną przestrzeń powietrzną FIR Warszawa, od FL 95 do FL 660, a także delegację służb ATS: S OF DESEN, na zasadach opublikowanych w ENR 2.1.2, z wyjątkiem przestrzeni wymienionych poniżej:

 • wszystkie przestrzenie TMA, na zasadach opublikowanych w ENR 2.1.1;
 • delegacja służb ATS: W OF OKX, S OF KŁODZKO, CTA01, CT02, CTA03, CTA04, CTA05, na zasadach opublikowanych w ENR 2.1.2.

Zamówienie należy składać na strefy, a nie ich FBZ. FBZ funkcjonują jedynie na potrzeby planowania oraz walidacji planów lotu i nie ma możliwości ich rezerwacji oraz aktywacji.


Szczegółowe informacje na temat FRA (Free Route Airspace) w FIR EPWW dostępne są tutaj (LINK).


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus