KTL AOPA Poland ponownie pyta o ograniczenia lotów w CTR i TMA Warszawa

TMA WARSZAWA, źródło: amc.pansa.pl

Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, w piśmie z dnia 4 sierpnia 2009r., ponawia pytanie o ograniczenia swobody wykonywania lotów szkolnych w CTR WARSZAWA/Okęcie i TMA Warszawa.

Treść pisma publikujemy poniżej.

oraz art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249 poz. 1829 z dnia 8 grudnia 2006 r.). Działania Pana Prezesa i Urzędu Lotnictwa Cywilnego traktujemy jako daleko niewystarczające. Przedstawienie sprawy na forum Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną odczytujemy jako pozytywny sygnał, ale również jako próbę ominięcia problemu przez organ powołany do jego rozwiązania. Pragniemy zauważyć, że problem lotów szkolnych w TMA Warszawa nie dotyczy wyłącznie lotnictwa ogólnego, a wszystkich operatorów i ośrodki szkolenia lotniczego FTO/TRTO, włączając w to przewoźników lotniczych – wykonujących loty szkolne. Całkowity brak reakcji Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na pismo ULC z dnia 26 marca 2009 roku, w którym Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Andrzej Gieroczyński zwraca się prośbą usunięcie kwestionowanego zapisu podnosząc jego bezprawność, budzi nasz najwyższy niepokój w sferze standardów praworządności i ładu prawnego oraz zachowania stosownych procedur.

Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu zgodnie z Art. 21. ust. 2 Ustawy należy wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego, określonych w Ustawie, oraz funkcji władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych, w tym związanych z regulacją rynku usług lotniczych, a w szczególności: 3) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej; 4) sprawowanie funkcji państwowej władzy nadzorującej w zakresie realizacji zadań przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej. Art. 2 ust 2 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dodatkowo dysponuje „Prawa i obowiązki państwowej władzy nadzorującej ()…oraz inne prawa i obowiązki w zakresie wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez Agencję wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”

Art. 3 ust.1 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a w szczególności pkt. 3 mówią jednoznacznie, że: „Agencja zapewnia bezpieczną, ciągłą, płynną i efektywną żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z przepisami Prawa lotniczego oraz innymi przepisami, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej”.

Ze zdziwieniem obserwujemy pozostawienie kwestionowanych poniższych zapisów w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych – AIP Polska (publikowanych zgodnie z dyspozycją Art. 121 ust. 3. Ustawy) przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej:

Punkt EPWA AD 2.20.1.2 Loty szkolne i techniczne (AD 2 EPWA-13 obowiązuje od 9APR 2009)

Loty szkolne i techniczne IFR i VFR w CTR WARSZAWA/Okęcie oraz w TMA WARSZAWA mogą być wykonywane po uzyskaniu pisemnej zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

oraz publikowanych zmianach: AIP AIRAC: AMDT 086 obowiązującej od dnia 02 JUL 2009; AMDT 087 obowiązującej od dnia 30 JUL 2009; AMDT 088 obowiązującej od dnia 27 AUG 2009.

Nasze najwyższe zdziwienie i niepokój budzi okres, który upłynął od wysłania pisma przez ULC do PAŻP i całkowite zignorowanie tego pisma. Zakładając nawet, że dostarczenie listu z ul. Żelaznej na ul. Wieżową w Warszawie zajmuje dwa tygodnie – pozostały czas (ponad 100 dni) jest naszym zdaniem całkowicie wystarczający do wprowadzenia zmiany w najgorszym razie z datą 27 sierpnia 2009, jakkolwiek charakter zmiany jak i jej niezgodność z Ustawą winna nieść ze sobą konieczność naprawienia błędu w możliwie najszybszym terminie choćby najtańszą i najszybszą metodą – poprawki ręcznej AIP.

Piloci, instruktorzy i organizacje lotnicze – członkowie i firmy wspierające Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA – Poland nie znajdują nie tylko żadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia, ale również żadnych delegacji ustawowych na podstawie, których PAŻP wprowadza i utrzymuje takie ograniczenia.

Wprowadzenie ograniczenia w wykonywaniu lotów szkolnych w CTR Warszawa/Okęcie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia PAŻP uniemożliwia zgodnie z literą prawa korzystanie z lotniska użytku publicznego, co jest niezgodne z zapisami art. 66 pkt. 2 Ustawy. Oczywistym jest, że statusu lotniska użytku publicznego nie może posiadać lotnisko, do którego dostęp jest ograniczony poprzez wymóg uzyskania pisemnego zezwolenia na wlot w przestrzeń przydzieloną temu lotnisku, w stosunku do lotów wykonywanych przez certyfikowanych operatorów lub przez statki powietrzne w trakcie prowadzonych zgodnie z certyfikatem szkoleń. Zdziwienie budzi dodatkowo fakt, iż zarządzający lotniskiem użytku publicznego Warszawa/Okęcie toleruje fakt ograniczenia dostępności lotniska poprzez nałożenie wymogu uzyskania pisemnego zezwolenia od organizacji usługowej zapewniającej służby żeglugi powietrznej w przestrzeni przydzielonej temu lotnisku.

Dziwi nas, że Pan Prezes dotychczas nie odniósł się w najmniejszym stopniu do bezprawnej ingerencji PAŻP w kompetencje Prezesa Urzędu w sprawie licencjonowania personelu lotniczego i kwestionowania nadanych przez Prezesa uprawnień, w tym uprawnienia instruktora. Jako reprezentanci środowiska lotniczego, żywotnie zainteresowani podnoszeniem bezpieczeństwa lotniczego, zachowaniem wysokich standardów współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz równym traktowaniem wszystkich podmiotów prawa, nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Jest to rażące naruszenie kompetencji i nie powinno jako takie być pozostawione bez reakcji organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów obowiązującego prawa. Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę Pana Prezesa na rażącą asymetrię wynikającą z dopuszczenia do pełnienia czynności operacyjnych personelu PAŻP, posiadającego licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w CTR Warszawa/Okęcie oraz TMA Warszawa, podczas gdy licencjonowany pilot instruktor wraz ze szkolonym licencjonowanym pilotem w trakcie zaawansowanego szkolenia lotniczego (np. do uzyskania uprawnienia IFR) nie może przebywać w tej przestrzeni bez pisemnej zgody PAŻP. Sytuacja taka ze szkoleniowego punktu widzenia musi budzić zaniepokojenie gdyż de facto powoduje braki w wyszkoleniu pilotów oraz nieumiejętność radzenia sobie z całym spektrum ruchu lotniczego przez szkolących się praktykantów-kontrolerów. W związku z powyższym nie pozostaje nam nic innego jak tylko zwrócić się do Pana Prezesa z wnioskiem o ponowne sprawdzenie zasadności kwestionowanych zapisów oraz zasadności pełnienia czynności operacyjnych przez personel posiadający licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w przestrzeni TMA Warszawa oraz CTR Warszawa/Okęcie oraz podjęcia stosownych działań mających na celu przywrócenie równowagi kwalifikacji wymaganych do wykonywania czynności lotniczych w przestrzeni kontrolowanej CTR/TMA Warszawa, co jest możliwe w trybie art. 27 Ustawy. Zauważmy iż art. 29 Ustawy daje wystarczające delegacje Prezesowi Urzędu do spowodowania przywrócenia stanu prawnego w drodze wydania decyzji.

W przypadku braku możliwości prawnych wymaganych do zrealizowania naszego wniosku, prosimy o konkretne przywołanie stosownych przepisów prawa, które uniemożliwiają podjęcie Panu Prezesowi skutecznych działań mających na celu przywrócenia porządku prawnego gwarantowanego obywatelom Rzeczypospolitej w jej Konstytucji oraz Ustawie. Liczymy, że w takiej sytuacji przekaże Pan nasz wniosek wraz ze stosowną korespondencją w sprawie do Ministra Infrastruktury, któremu podlega Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 w zakresie nieobjętym kompetencjami Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W tym stanie rzeczy, zasadnym i koniecznym jest podjęcie w postępowaniu zainicjowanym niniejszym wnioskiem w trybie art. 241 KPA, stosownych czynności wyjaśniających.

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu nie wymaga on uzasadnienia prawnego interesu wnioskodawcy.

Mając na względzie dyspozycję art. 237 § 1 w związku z art. 244 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawca – Krajowe Towarzystwo Lotnicze-AOPA Poland oczekuje od Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacji o sposobie załatwienia wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpłynięcia.

Z poważaniem,

Błażej Krupa Marcin Stan
Prezes Zarządu Członek Zarządu

W załączeniu:
1. Wniosek KTL-AOPA Polska do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2009 roku
2. Odpowiedź Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 03 marca 2009 roku
3. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC do Zastępcy Prezesa PAŻP z dnia 26 marca 2009 roku.

Do wiadomości:
1. Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

2. wg rozdzielnika

Pismo jest elektroniczną wersją oryginalnego pisma i nie zawiera podpisów Zarządu KTL-AOPA

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

Obszar przestrzeni powietrznej nad Warszawa jest, zgodnie z Rozp min infr (DZ.U.183 z 2003 poz. 1793 z pozn. zmianami), niedostepny dla statkow pow z napedem z wyjatkiem startow i podejsc do ladowan. Chcecie wchodizc w droge liniowcom i ladowac w przerwach miedzy nimi ? PAZP raczej wie co zrobila, natomiast AOPA nie powinna nawet wypowiadac sie na temat przestrzegania prawa, bo ma o tym dosc mgliste pojecie.

Mylisz parówkę cielęcą z palcem.

Po treści Twojego postu widać, że nie masz bladego pojęcia o różnicach pomiędzy zasadach korzystania z przestrzeni kontrolowanej / niekontrolowanej a zasadach wykonywania lotów poniżej określonych wysokościach wg wspomnianego rozporządzenia.

Z tresci pism wynika, ze chcecie dostepu do ctr, ktora raczej dobrze pokrywa obszar nad warszawa. Jakos watpie aby chodzilo wam o dostepnosc dla szkolen odleglych i wysokich obszarow tma.

Oj kolego, przeczytaj załączniki... Tu nie chodzi wyłącznie o równe traktowanie wszystkich użytkowników przestrzeni FIR EPWW we wszystkich przestrzeniach dostępnych dla żeglugi powietrznej. To gwarantuje ustawa. Dura lex sed lex.
Ciekawe czy tym razem Prezes ULC wykpi się kolejnym komitetem, lub schowa głowę w piasek, którego olbrzymie ilości są dostępne na Okęciu - nie kończący się remont płyty postojowej...
Niby dlaczego nie można lotem szkolnym wg IFR przelecieć na 4000 ft z EPSJ lub EPBC do EPLL? - kontrolerzy sobie nie radzą w TMA z OLBRZYMIM ruchem? Biedactwa. A może raczej wygodnictwo.

Chodzi tylko i wyłącznie o dostęp do zarówno CTR jak i TMA Warszawa zgodnie z obowiązującym prawem czyli wg złożonego i przyjętego planu lotu, a nie po uzyskaniu dodatkowej pisemnej zgody PAŻP. Tylko tyle i aż tyle.

Lot szkolny przez CTR / TMA Warszawa niekoniecznie musi się wiązać z dolotem / odlotem z EPWA i może byc wykonywany zgodnie z procedurami dolotowymi, podejściami do lądowania i procedurami odlotowymi na lotniskach i lądowiskach, położnych wewnątrz LUB w POBLIŻU tych rejonów a więc na wysokości mniejszej niż FL070 nad obszarem zwartej zabudowy miasta stołecznego Warszawy.

W takim razie prosze mnie oswiecic i powiedziec, ktore lotnisko polozone w POBLIZU ma procedury dolotow i odlotow w ctr warszawa ? Zreszta jak ktos juz dawno temu napisal : chodzilo o to aby uniknac nalotu uczniow w rejon troche dla nich zbyt niebezpieczny wg zasady ze lepiej zapobiegac niz miec pozniej wieksze klopoty. Oczywiscie do kazdego żadania mozna dolaczyc piesn o rownosci, wolnosci, braterstwie jak rowniez cala konstytucje. Nawet do tego, ze nie nalezy jezdzic w pasach samochodem, bo to narusza wolnosc jednostki. Moze to i sluszny postulat, ale zaden roszadny prawodawca na to nie pojdzie. I chyba dobrze.

Nalot uczniów? Śmiechu warte. A gdzie szkolą kierowców - na zamkniętych motodromach czy torach. Gdzie lekarze zdobywają praktykę - w gabinetach zabiegowych czy na manekinach. Drogi Anonimie - pozostań lepiej anonimem bo tak chyba będzie lepiej.

chociażby lotnisko EPBC - chodzi oczywiście o procedury odlotu / dolotu na trasie VOR/DME “WAR” - EPBC która przecina CTR Warszawa:

http://www.aim.pansa.pl/lotniska/STRONA%20-%20BAZA%20DANYCH/lotniska/img...

http://www.aim.pansa.pl/lotniska/STRONA%20-%20BAZA%20DANYCH/lotniska/img...

Co do pozostałej części Twojego postu powiem tak - może po prostu lepiej w ogóle nie wsiadać do samolotu wg zasady ze lepiej zapobiegac niz miec pozniej wieksze klopoty?

"chodzilo o to aby uniknac nalotu uczniow w rejon troche dla nich zbyt niebezpieczny wg zasady ze lepiej zapobiegac niz miec pozniej wieksze klopoty"

Co za bzdura. Czyli żeby licencjonowany pilot, który nigdy w czasie szkolenia nie mógł przećwiczyć z instruktorem lądowania na Okęciu, zaraz po otrzymaniu licencji mógł przylecieć na Okęcie i... nabroić bo: 1. Ma zerowe pojęcie o lądowaniu na Okęciu, bo nie mógł tego przetrenować w czasie szkolenia, 2. obok niego nie ma już doświadczonego instruktora, który - tak jak w czasie szkolenia - mógłby wyprostować sytuację i zapobiec niebezpieczeństwu.

Tutaj mamy przykład z zapobieżeniem zapobieżeniu niebezpieczeństwa - czyli skutkiem myślenia krótkowzrocznego, które w dłuższej perspektywie prowadzi do spadku bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez uniemożliwienie odpowiedniego przeszkolenia pilotów. A takich pilotów co to załapali się na nasz ulubiony zapis w AIP Polska są już teraz całe rzesze. I widać, że ktoś w trosce o przepustowość lotniska i kontrolerów, w dłuższej perspektywie dolał oliwy do ognia pt. "Dramat z lądowaniem VFRa na Okęciu".

Podobna sprawa wiąże się z pomysłem ograniczenia lotów szkolnych na Babicach jako preludium do zamknięcia Babic. Niby w trosce o bezpieczeństwo.
Akurat to też działanie w trosce o niebezpieczeństwo, bo do Warszawy VFRy gdzieś muszą przylatywać, więc prowadzi to w prostej linii do dzwonu na Okęciu małego samolotu któremu się coś pozajączkuje z np. dużym samolotem...

czego i sobie nie życzę...

Oj Kolego lub Koleżanko. Chyba kompletnie nie rozumiesz o co chodzi w tych pisamach. Przeczytaj je poprosze jeszcze raz od początku do końca.

A ty co, obawiasz się śledztwa CBA w ULC? Czy jak?

Czuwaj, pewnie ULC zajęty jest od ponad 100 dni jak zwykle sobą, robieniem kasy na lewo/prawo itd. itp. Ale serio - zastanawia mnie jedno-czy piękniś z Aviation Asset Management poza "występami" w różnych TV może zajął by się tym, co rzeczywiście jest ważne dla lotnictwa "małego" szczególnie jeśli chodzi o EPBC? Ale pewnie fajniej występować w TV i kreować się na "obrońcę" porządku w lotnictwie? Wtajemniczeni pewnie pamiętają, jak woził swoim B 200GT bez AOC? Dziś, łamanie prawa mu przeszkadza...I tak je łamie...A nawiasem Kolego Szpineciarzu/Tandeciarzu, jak nie pamiętasz, bo pewnie nie możesz, mów w telewizorach prawdę - np. egzaminów do PPL'a jest 10 nie 11.