Tylko jeden procent... a jak wiele!

jeden procent, AWM

Szanowni Państwo, Członkowie, Sympatycy, Przyjaciele!
W tym roku po raz pierwszy można dokonać przekazania jednego procenta na rzecz Naszego Stowarzyszenia. Wsparcie to otrzymujemy za pośrednictwem Aeroklubu Polskiego, który 80% wpłat na Aeroklub Warmińsko-Mazurski przekaże na nasze konto. Wystarczy, że w odpowiednie pola zeznania podatkowego wpiszemy numer KRS: 0000122672, kwotę, którą chcemy przekazać, oraz - w rubryce Cel szczegółowy 1%: wpiszemy: Aeroklub Warmińsko-Mazurski.

Nasz Aeroklub jest jedyną w mieście i regionie organizacją zapewniającą dostęp drogą lotniczą do naszego Miasta i Regionu. Inwestycje poczynione w roku 2006 w postaci dwóch najnowocześniejszych w Polsce dróg startowych spowodowały, że lawinowo wzrosła ilość odwiedzających nasze Miasto i Region (bo przecież nie Aeroklub) turystów, ale też - co chyba w tym kontekście najważniejsze - przedstawicieli szeroko pojętego biznesu, którzy chcą tworzyć tu firmy, miejsca pracy, chcą płacić tutaj podatki. Z infrastruktury lotniska korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lasy Państwowe i szereg innych służb publicznych.

Inwestycje te powstały w szeroko rozumianym interesie społecznym ze środków publicznych w drodze wypracowanego przez Zarząd Aeroklubu porozumienia z Samorządami oraz przy udziale środków pochodzących z dofinansowania Unii Europejskiej. Jednakże, ze względu na obowiązujące przepisy, samorządy nie mogą finansować kosztów utrzymania lotniska. Sto procent tych kosztów ponosi nasze stowarzyszenie. Nigdy nie narzekaliśmy z tego powodu, co nie oznacza, że nie staramy się o takie środki. Największym jednak naszym zmartwieniem jest to, że przez ogromne koszty, jakie ponosimy, aby utrzymać tą infrastrukturę i zapewnić dostępność komunikacyjną lotniczym gościom z kraju i zagranicy, nieco cierpi nasza działalność statutowa.

Jeden procent Państwa podatku, który Was nic nie kosztuje, będzie miał więc wielowymiarowe znaczenie - z jednej strony pozwoli nam na zwiększenie intensywności i tempa prac nad rozwojem naszego lotniska, a z drugiej strony pozwoli na korzystniejsze warunki dla realizowania naszej działalności statutowej.

Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę i gwarantujemy, że zostanie wykorzystana na słuszny i właściwy cel.

Aeroklub Warmińsko-MazurskiSzczegółowa instrukcja poniżej:


1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę AEROKLUB POLSKI i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000122672.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38) W wymienionej rubryce jako „informację uzupełniającą” wpisujemy Aeroklub Gdański. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

2. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Aeroklubu Polskiego przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).


Numer konta organizacji pożytku publicznego:
50 1910 1048 2214 9911 5663 0031


Dziękujemy!

Źródło: Aeroklub Warmińsko Mazurski
comments powered by Disqus