Zasady organizacji zawodów modelarskich od 2010 roku

Aeroklub Polski
Mistrzostwa Polski i Puchary Polski klas mistrzowskich są rozgrywane zgodnie z kodeksem FAI.

Mistrzostwa Polski i Puchary Polski klas narodowych rozgrywane są wg regulaminów zatwierdzonych przez Komisję Modelarską.

W roku poprzedzającym

1. Organizator posiadający Licencje Klubu Sportowego wysyła ofertę.
2. Po przyjęciu oferty impreza umieszczana jest w kalendarzu.
3. Organizator wysyła opłatę na podane konto.
4. Opłaty za wpis do Kalendarza Sportowego powinny być wnoszone zgodnie z regulaminem AP.

W roku zawodów

1. Przedstawiciel organizatora bierze udział w szkoleniu w terminie podanym przez Biuro AP.
2. Informacja o zawodach ma być opublikowana na min, 30 dni przed zawodami oraz przesłana do Biura AP
3. Organizator ma obowiązek sprawdzić ważność licencji zawodnika.
4. Organizator w trakcie zawodów prowadzi tablicę informacyjną zamieszczając tam wszystkie wymagane wiadomości zgodnie z kodeksem sportowym.
5. Po zakończeniu zawodów organizator ma obowiązek w ciągu 10 dni przekazać kompletne wyniki z zawodów do Biura AP (model@aeroklubpolski.pl), przewodniczącego KM, trenera kadry narodowej oraz do osoby prowadzącej daną kategorię. Nie dotrzymanie tych terminów spowoduje nie zaliczenie imprezy do PP.
6. Wyniki zawodów muszą zawierać następujące dane - nazwa zawodów, datę, miejsce, nazwisko i imię zawodnika, numer licencji, klub, pełne wyniki uporządkowane wg zajętych miejsc, nazwisko sędziego głównego oraz pozostałej obsługi.
7. Mistrzostwa Polski będą ogłaszane tylko w kategoriach w których zgłoszono zawody do Pucharu Polski (min. 3) lub zawody ogólnopolskie.
8. Imprezy finansowane centralnie muszą być rozliczone w ciągu 10 dni po zawodach.
9. Wszelkie zmiany terminu oraz osób odpowiedzialnych za organizację zawodów muszą być uzgadniane z Biurem AP i KM oraz podawane do publicznej wiadomości.
10. Terminy zawodów krajowych powinny być skoordynowane z kalendarzem FAI.
11. Organizator MP lub zawodów międzynarodowych wpisanych do kalendarza FAI powinien przewidzieć zapewnienie wydelegowanemu obserwatorowi KM noclegu i wyżywienia.
12. Mistrzostwa Polski zostają uznane przy minimalnej ilości 6 zawodników, przy mniejszej ilości zawody zostają zaliczone jako ogólnopolskie do Pucharu Polski.

Wszystkie sprawy nieobjęte powyższymi zasadami są rozpatrywane przez Komisję Modelarską. Odwołanie od tych zasad można zgłaszać do Dyrektora Sportowego AP.

Jerzy Boniecki
Przewodniczący Komisji Modelarskiej

Lidia Kosk
Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego
Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus