XIV Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Zarządu Aeroklubu Polskiego, na podstawie §25 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, zawiadomił o zwołaniu na podstawie uchwały Zarządu 227/XX/2020 z dnia 25 sierpnia 2020  r.  w trybie §20 ust. 3 pkt. 3 w zw. z §25 Statutu Aeroklubu Polskiego XIV Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego w celu realizacji porządku obrad Kongresu Sprawozdawczego zaproponowanego przez Zarząd.

XIV Nadzwyczajny Kongres AP odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 w budynku PLL LOT.

Porządek obrad XIV Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego obradującego w Warszawie w dniu 19 września 2020 roku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2019 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2019 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2019 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” za 2019 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora GOBLL z działalności Głównego Ośrodka Badań Lotniczo – Lekarskich.
15. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2019.
18. Informacja Zarządu Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami finansowymi w Aeroklubie Polskim.
19. Dyskusja nad przedstawioną informacją.
20. Podsumowanie prac Komisji uchwał i wniosków.
21. Podsumowanie Kongresu.
22. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Związku.

Prawo udziału w obradach przedmiotowego Kongresu będzie przysługiwało jedynie prawidłowo zgłoszonym delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura AP oraz zaproszonym gościom.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus