XIII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Zarządu Aeroklubu Polskiego, na podstawie §25 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, zawiadomił o zwołaniu na podstawie uchwały Zarządu 181/XX/2019 z dnia 23.10.2019 r. w trybie §20 ust. 3 pkt. 3 w zw. z §25 Statutu Aeroklubu Polskiego XIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego w celu wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

XIII Nadzwyczajny Kongres AP odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 roku (sobota) o godz. 10:45 w I terminie lub o godz. 11:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 w budynku PLL LOT.

Porządek obrad XIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego obradującego w Warszawie w dniu 23 listopada 2019 roku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Prezentacja propozycji zakupu nieruchomości  – siedziby Aeroklubu Polskiego w Warszawie.
9. Dyskusja na temat przedstawionej propozycji.
10. Głosowanie nad uchwałą ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Związku.

Prawo udziału w obradach przedmiotowego Kongresu będzie przysługiwało jedynie prawidłowo zgłoszonym delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura AP oraz zaproszonym gościom.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus