Wybory Komisji Specjalnościowych AP

Komisje Specjalnościowe Aaeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski poinformował, iż 28.02.2018 roku kończy się kadencja aktualnie działających Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego. Na posiedzeniu 14 października br. Zarząd AP uchwalił zmiany do Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP, w oparciu o który z dniem 1 grudnia br. zostają ogłoszone i będą przeprowadzane wybory nowych Komisji.

Aeroklub Polski przedstawia poniżej opis procedury wyboru nowych Komisji wraz ze wskazaniem kluczowych dat:

Etap I

 • Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu KS AP, Zarząd AP z dniem 1 grudnia 2017 roku ogłasza wybory do KS. Od tej daty w okresie 14 dni (czyli do 14 grudnia 2017 roku) można zgłaszać kandydatów na przewodniczących poszczególnych KS.
 • Kandydata na Przewodniczącego danej KS, ma prawo zgłosić Członek Zwyczajny AP. Wystarczy drogą elektroniczną na adres e-mail: ksap@aeroklubpolski.pl lub faksem na nr 22 55 67 355 przesłać podpisany formularz (zgodnie z reprezentacją) z danymi zgłaszanego Kandydata. Formularz zgłoszenia kandydata znajduje się na końcu niniejszej wiadomości.
 • Zgłoszeni Kandydaci w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru (czyli między 15 a 29 grudnia 2017 r.) mają obowiązek pisemnego (również poprzez e-mail) potwierdzenia zgody na kandydowanie oraz przekazanie programu działalności danej KS na najbliższą kadencję, wraz z propozycją składu ilościowego przyszłej KS, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz rozwoju danej dyscypliny sportów lotniczych. W praktyce oznacza to, że AP wyśle do wszystkich zgłoszonych kandydatów e-mail ze stosownym drukiem do uzupełnienia.

Etap II

 • Do 5 stycznia 2018 r. do wszystkich klubów uprawnionych do oddania głosu wysłane zostaną karty do głosowania. Zgodnie z §7 pkt. 4 Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP, na przewodniczącego danej Komisji Specjalnościowej głosować będą mogły kluby sportowe posiadające licencję sportową w danej dyscyplinie sportu lotniczego jednocześnie roku 2018 i 2017.
 • Zgodnie z § 7 pkt. 5 każdy klub sportowy dysponuje ilością głosów uzależnioną od liczby wydanych Licencji Sportowych FAI dla jego członków w danej dyscyplinie sportu lotniczego wg stanu na dzień 31 grudnia, przypadającego bezpośrednio przed wyborami – czyli wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Głos uznany będzie za ważny jeżeli:
 • Zostanie oddany w terminie 7 dni od daty przesłania karty do głosowania (oznacza to, iż do 13 stycznia 2018 r., karta do głosowania musi dotrzeć do biura AP w wersji elektronicznej).
 • Na karcie do głosowania znajdą się podpisy osób zgodne z reprezentacją danego klubu sportowego.
 • Zarządu AP do 28 stycznia 2018 r. na podstawie wyników wyborów powoła przewodniczących KS.

Etap III

 • Po powołaniu przez Zarząd AP, każdy Przewodniczący KS, ma 14 dni na przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem, w wyniku których przedstawia Zarządowi AP proponowany skład Komisji. Oznacza to, że druk ze składem Komisji musi wpłynąć do biura AP.
 • Zarząd AP, najpóźniej do dnia 25 lutego 2018 roku, na podstawie propozycji zgłoszonych przez Przewodniczącego danej Komisji, powoła nowe Komisje Specjalnościowe na dwuletnią kadencję.

Wszelkie informacje związane z wyborami, publikowane będą na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego. Jeżeli na obecnym etapie pojawią się pytania do opisanej powyżej procedury, AP prosi o ich zadawanie drogą mailową na adres: ksap@aeroklubpolski.pl

•  Regulamin Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego

•  Formularz zgłoszenia Kandydata

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus