Podsumowanie 39. Sesji Zgromadzenia ICAO

Sesja Rady ICAO

W dniach od 27 września do 7 października 2016 roku w Montrealu odbyła się 39. Sesja Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO). Wśród przedstawicieli 191 państw obecna była również polska delegacja, której przewodniczył p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Jednym z istotnych osiągnieć Zgromadzenia było przyjęcie globalnego porozumienia odnośnie wdrożenia mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA).

Celem tego porozumienia jest rozwój sektora transportu lotniczego bez wzrostu emisji dwutlenku węgla bazując na roku 2020 tzw. Carbon Neutral Growth 2020 (CNG2020). Przyjęta przez Zgromadzenie ICAO rezolucja zakłada, że wdrożenie mechanizmu będzie miało miejsce w 2021 roku i obejmie ono w tzw. fazie pilotowej wyłącznie kraje, które dobrowolnie zgłoszą chęć uczestniczenia w nim.

Podczas Zgromadzenia zatwierdzono również Globalny Plan Bezpieczeństwa (GASP), który wyznacza strategiczne kierunki prac ICAO odnośnie bezpieczeństwa żeglugi. Plan m.in. zakłada kontynuację prac nad SMS (Safety Managment System), współpracę z krajowymi regulatorami odnośnie krajowych programów bezpieczeństwa, ocenę osiągniętego poziomu bezpieczeństwa, a następnie opracowanie wskaźników bezpieczeństwa w celu zarządzania prognozowanym ryzykiem.

Wśród innych istotnych ustaleń Zgromadzenia warto wymienić zatwierdzenie piątej edycji Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej (Global Aviation Navigation Plan, GANP), zapoczątkowanie prac nad Globalnym Planem Ochrony Lotnictwa, który uwzględni m.in. bezpieczeństwo cybernetyczne, zagrożenia wewnętrzne wywołane lokalnymi/regionalnymi konfliktami, oraz zatwierdzenie planu działania odnośnie liberalizacji umów międzynarodowych dotyczących dostępu do rynku, odpowiedzialności przewoźnika lotniczego i kontroli.

W dniu 4 października zakończyły także się wybory do Rady ICAO. W latach 2016-2019 w Radzie zasiadać będą następujące państwa: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Argentyna, Kolumbia, Egipt, Indie, Irlandia, Meksyk, Nigeria, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Algieria,  Republika Zielonego Przylądka, Kongo, Kuba, Ekwador, Kenia, Malezja, Panama, Republika Korei, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Urugwaju.

Do Rady ICAO są wybierani przedstawiciele 36 ze 191 Państw Członkowskich ICAO na trzyletnią kadencję. Kraje wybierane są spośród trzech grup: państw mających największy wpływ na transport lotniczy, państw niewybranych w części pierwszej wyborów, ale mających największy wkład w dostarczanie urządzeń wspierających żeglugę powietrzną w międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz państw niewybranych w pierwszej ani drugiej części, gwarantujących, że wszystkie główne obszary geograficzne będą reprezentowane.

ICAO jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), odpowiedzialną przede wszystkim za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ekonomię transportu lotniczego oraz ochronę środowiska, która jest jednym z priorytetów Organizacji. ICAO została powołana w 1944 roku na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (tzw. Konwencji Chicagowskiej).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus