Ocena stosowania rozporządzenia UE dot. zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Komisja Europejska

Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny stosowania rozporządzenia (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania, analizy i działań następczych w odniesieniu do zdarzeń w lotnictwie cywilnym.

W ramach powyższego procesu ocenione zostanie, czy i w jakim stopniu rozporządzenie osiągnęło swoje cele oraz identyfikowane będą ewentualne kwestie i wyzwania mające wpływ na jego stosowanie.

Konsultacje społeczne stanowią część procesu gromadzenia danych prowadzonego w kontekście oceny wprowadzonych regulacji prawnych. Celem konsultacji jest zebranie opinii możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych stron na temat kwestii związanych z głównymi kryteriami prowadzonej oceny, tj.: stosowność, skuteczność, efektywność i wartość dodana wynikająca z rozporządzenia

Z początkiem listopada br. rozpocznie się 12-tygodniowa otwarta konsultacja społeczna (link do strony internetowej): www.ec.europa.eu

Kwestionariusz został przygotowany przez Komisję Europejską w podstawowym, nietechnicznym języku.

Zachęcamy do wcięcia udziału w ankiecie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus