Przejdź do treści
Źródło artykułu

Sejm uchwalił nowelę ustawy dot. przeniesienia CPK do działu rozwój regionalny

Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek nowelę ustawy dotyczącą włączenia do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

Chodzi o rządową ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 222, od głosu wstrzymał się jeden. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek KO o odrzucenie projektu noweli w całości. Teraz nowela trafi do Senatu.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu uchwalonej ustawy, ze względu na potrzebę optymalizacji procesów planowania i zarządzania CPK, w szczególności w zakresie szeroko pojętego rozwoju regionu, "proponuje się przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".

"Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu projektowanej ustawy będzie niezbędne dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny"- napisano.

Nowela przewiduje przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK, kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL), powoływania i odwoływania prezesa PPL, wiceprezesów PPL oraz członków rady nadzorczej PPL, dokonywania kontroli i oceny działalności PPL, zgody na tworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami, zatwierdzania projektów planów działalności PPL, a także corocznego sprawozdania z działalności PPL oraz sprawozdania finansowego, nadania statutu PPL oraz dokonywania zmian tego statutu.

"Należy jednak zauważyć, że dotychczas (...) minister właściwy do spraw transportu wykonywał te kompetencje przy pomocy Pełnomocnika. Podkreślenia więc wymaga, że de facto w przedmiotowym zakresie zostanie zachowane status quo, bowiem – jak wskazano wyżej – kompetencje ministra właściwego do spraw transportu w zakresie nadzoru nad PPL były wykonywane zgodnie z aktualnym stanem prawnym przez Pełnomocnika. Sprawowanie przez Pełnomocnika nadzoru nad PPL ma na celu skupienie kompetencji i zadań dotyczących strategicznego planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową, a także zapewnienie koordynacji procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej" - napisano.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ wkr/ drag/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Czytaj więcej

lotnictwo komunikacyjne
Podczas praktyk uczą cię, żebyś na daną sytuację miał przygotowane różne plany działania. Instruktor podaje jakiś przykład i pyta: „Jaki ma pan/pani plan na to?”. Odpowiadasz, że zrobisz to i to. I on wtedy mówi: „To całkiem niezły plan, ale co, jeśli tego nie da...
lotnictwo GA
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka cyklu „Lotniska/lądowiska GA warte odwiedzenia", w którym przedstawiamy interesujące obiekty lotnicze naszego kraju, nie zawsze szerzej znane środowisku lotniczemu.
lotnictwo GA
Firma Westwings zgodnie z zamierzeniami uruchomiła pod koniec 2021 roku swój pierwszy klub pilota w Polsce, oferując pilotom z licencją dostęp do wynajmu samolotów Piper Warrior II bazowanych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Założyciel firmy Michał Zienkiewicz prezentuje...
lotnictwo GA
W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 251, MIL AIRAC AMDT 142, VFR AIP AIRAC AMDT 153.

Nasze strony