Zmiana godzin obsługi klientów Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

ULC

Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych z uwagi na braki kadrowe od dnia 23 maja 2019 r. do odwołania będzie czynny dla interesantów w godzinach od 8.15 do 12.00. Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o składanie dokumentów oraz kontakt telefoniczny w tych godzinach i za powstałe niedogodności przeprasza.

Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej rejestrem, prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Realizacja zadań rejestru wynika z postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz. U. z 2015 r. poz. 1617).

W rejestrze realizuje się następujące czynności:

  • Zmiana danych wpisanych do rejestru (np. zmiana właściciela, zmiana danych adresowych, ujawnienie użytkownika innego niż właściciel). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.
  • Wykreślanie statków powietrznych z rejestru.
  • Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu względnie o niezarejestrowaniu.
  • Wydawanie wyciągu z rejestru.
  • Wystawianie "duplikatów" zagubionych bądź zniszczonych świadectw rejestracji po pisemnym zgłoszeniu przez właściciela.
  • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją urządzeń latających wyłączonych z zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze (wpisywanie i wykreślanie z ewidencji, zmiana danych wpisanych, wydawanie świadectw ewidencji). Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia  2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041).
  • Ewidencja stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą na okres powyżej 6 miesięcy oraz ewidencja stałego pobytu obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 3 miesięcy. Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 94, poz. 916).
  • Nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mode-S.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus