Przejdź do treści
Aeroklub Polski - logo na tle nieba
Źródło artykułu

XX Zwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

Zarządu Aeroklubu Polskiego, na podstawie §20 ust. 3 pkt. 3 w zw. z §25 Statutu Aeroklubu Polskiego zawiadomił o zwołaniu na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego XX Zwyczajnego – Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

XX Kongres AP odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 11:00 w I terminie lub o godz. 11:15 w II terminie, w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w budynku Centrum Olimpijskiego.

Porządek obrad XX Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego obradującego w Warszawie w dniu 25 czerwca 2024 roku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2023 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2023 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” za 2023 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2023 r.
 17. Podsumowanie Kongresu oraz sprawozdania Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Związku.

Prawo udziału w obradach przedmiotowego Kongresu będzie przysługiwało jedynie prawidłowo zgłoszonym delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura AP oraz zaproszonym gościom.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Za udział w Kongresie nie przewiduje się opłat.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony