Umowa PAŻP z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

Od kwietnia 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest objęta ubezpieczeniem w ramach umowy podpisanej z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, która obowiązuje do końca marca 2018 roku.

Na mocy podpisanej umowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych objęło ochroną ubezpieczeniową zakres prowadzonej przez PAŻP działalności oraz posiadanego mienia. Umowa obejmuje m.in. szeroki zakres polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym w szczególności związanej z zapewnieniem służb ruchu lotniczego oraz innych służb żeglugi powietrznej, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego a także ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie AC/NNW/Assistance floty samochodowej będącej w posiadaniu Agencji.

Dzięki podpisanej umowie Agencja uzyskała możliwość obniżenia kosztów ubezpieczeń, lepszego dopasowania oferty do własnych potrzeb, lepszego zarządzanie ryzykiem a także skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz floty samochodowej w zakresie OC/AC/NNW/Assitance.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus