ULC udostępnił najnowszą wersję dokumentu PL-4444

ULC

27 sierpnia br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 43 zostały opublikowane wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978) ogłasza się, co następuje:

§ 1.1. W celu realizacji przepisów rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. 2015 poz. 141) zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 4444 „Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym” (PANS-ATM, ICAO Doc 4444) – zmiana szósta.


2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do wytycznych.

§ 2. Tracą moc wytyczne Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444 (Dz. Urz. ULC poz. 62).

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Najnowsza wersja dokumentu Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL-4444 dostępna jest tutaj

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus