ULC udostępnił najnowszą wersję dokumentu PL-4444

Zarządzanie Ruchem Lotniczym - PL - 4444

16 kwietnia br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 26 zostały opublikowane wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, co następuje:

§ 1.1. W celu realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 37, poz 203 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 463) zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 4444 „Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym” (PANS-ATM, ICAO Doc 4444).

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do wytycznych.

§ 2. Tracą moc wytyczne nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444.

§3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Najnowsza wersja dokumentu Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL-4444 dostępna jest tutaj

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus