Strefy wydzielone w związku z lotami szkolnymi i treningowymi UAV - DWOT

Strefy wydzielone w związku z lotami szkolnymi i treningowymi UAV - DWOT

W ramach cyklu AIRAC 242 SUP 107/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach czasowo rezerwowanych EPTR312A oraz  EPTR312B wydzielonych w związku z lotami szkolnymi i treningowymi UAV – DWOT. Zostały one zaplanowane w dniach od 13 sierpnia do 29 grudnia 2021 r.  

Planowany czas aktywności:

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Łączny czas aktywności strefy nie przekroczy 90 dni. Czas aktywności: codziennie w godz. 0000 – 2359, loty dzienno-nocne, maksymalnie 14 godzin na dobę.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


STREFA CZASOWO REZERWOWANA

Strefa czasowo rezerwowana wyznaczona na potrzeby zabezpieczenia lotów UAV w ramach lotów szkolnych i treningowych DWOT. Przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTR312A

Granice poziome:
1.51°50'22"N 020°52'06"E
2.51°40'15"N 020°56'22"E
3.51°40'00"N 020°51'33"E
4.51°45'00"N 020°46'00"E
5.51°50'23"N 020°50'27"E
1.51°50'22"N 020°52'06"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica:3200 ft AMS

EPTR312B

Granice poziome:
1.51°39’59”N 20°51’33”E
2.51°40’14”N 20°56’22”E
3.51°39’17”N20°58’06”E
4.51°39’05”N 20°53’17”E
1.51°39’59”N20°51’33”E

Granice pionowe: Dolna granica:GND Górna granica:1500 ft AMSL.


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa znajduje się w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA.

Strefa EPTR312 podlega procedurze zamawiania, aktywacji/dezaktywacji w AMC Polska przez organizatora lotów UAV.

Strefa wyznaczona na potrzeby lotów UAV FlyEye 3.0. Jednocześnie do 2 sztuk platform UAV.

Start i lądowanie w granicach wyznaczonej strefy.

Loty VLOS i BVLOS.

Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa(odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:- bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;- bufor pionowy: 500 ft.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefie EPTR312 będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora.

System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcjiFailsafe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS przekazując:

  • numer strefy EPTR lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;
  • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
  • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
  • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
  • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
  • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
  • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS, a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefie (operatorami UAV),która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy, tel.: +48-512-081-238,+48-664-906-936.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 – 35.


ORGANIZATOR

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
Telefony kontaktowe do operatorów UAV:+48-512-081-238, +48-664-906-936

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus