Przejdź do treści
Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym „Ramstein Guard-22

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym „Ramstein Guard-22”

W ramach cyklu AIRAC 251, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o Strefach Czasowo Wydzielonych (EPTS415, EPTS416, EPTS417, EPTS418, EPTS07A, EPTS07D, EPTS419, EPTS420, EPTS421, EPTS422, EPTS423, EPTS474 i EPTS475) wyznaczonych na potrzeby ćwiczenia wojskowego Ramstein Guard-22 (RALY22/RAGU22), które ma się odbyć w dniach od 1 do 8 czerwca 2022 r.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Planowany czas aktywności:

01 – 03 JUN: 0700-0900 (dla stref EPTS415-418 i EPTS07ADE),
06 – 08 JUN: 0800-1000 i 1300-1500 (dla wszystkich stref).
Czas UTC zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).


UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ćwiczenia będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru (ACC/OAT) zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w wydzielonych rejonach EPTS, EPTR i EPD będą utrzymywały łączność radiową z 22. ODN.


INFORMACJE DODATKOWE

Strefy EPTS415-416 są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA i FIS GDAŃSK, strefy EPTS416-418 są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, APP POZNAŃ i FIS POZNAŃ, strefy EPTS419-423 są wydzielone z odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA i FIS OLSZTYN, strefy EPTS419-420 są wydzielone z odpowiedzialności służb TWR MAZURY, FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA.

Załogi załogowych statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny wykonywać je zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od wyznaczonych stref, bez ich naruszania.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do  utrzymywania buforów wewnętrznych 2,5 NM od przestrzeni niewykorzystywanej na potrzeby ćwiczenia oraz 500 ft od górnej i dolnej granicy.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA”, „RATOWNIK” oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER w rejony na potrzeby ćwiczeń należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP – DKP), tel.: +48- 261-828-370 lub +48-261-828-202.

 • Wszystkie loty statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu należy planować jako OAT z uwagą w polu 18 planu lotu: „OAT OVER POLAND” i „RAGU22/RALY22”.
 • Wszystkie FPL OAT należy dodatkowo wysłać na adres EPWWZEZX.
 • Loty z lotnisk bazowania do/z stref EPTS biorących udział w ćwiczeniu będą wykonywane na podstawie planów lotów (FPL) - OAT. W polu przepisy wykonywania lotu należy wpisać Y. W polu 15 planu lotu należy wpisać OAT po pomocy nawigacyjnej na lotnisku startu, a w dalszej trasie lotu uwzględnić punkt wlotu do strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać zmianę zasad lotu na VFR a następnie podać punkt wylotu ze strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać zmianę zasad lotu na IFR.
 • Prowadzący (leader) formację niestandardową podaje ATC odległość pomiędzy pierwszym a ostatnim statkiem powietrznym w formacji (distance from front to back) – „request non standard formation” podając wartość odległości w NM.
 • Ćwiczenie RALY22/RAGU22 posiada priorytet na wykorzystanie stref: EPTS14A, EPTS14B, EPTS14C, EPTR21A, EPTR21B, EPTR21C, EPD13, EPD53A, EPD53B, EPD53C, EPD53D w granicach pionowych i poziomych zgodnych z AIP Polska.
 • W czasie ćwiczeń RAGU22/RALY22 strefa EPTR11 nie może być aktywowana.
 • W czasie aktywności EPTS423 nie może być aktywna strefa EPTS01.
 • Strefy wyznaczone na potrzeby ćwiczenia posiadają priorytet względem EPTR19, EPTR36, EPTR46, ATZ EPZP.
 • Strefy będą aktywowane i dezaktywowane w AMC Polska przez 22. ODN (tel. +48-261-426-720/721) zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP Polska ENR 5.2.1 pkt 8 oraz pkt 9.
 • Suplement należy traktować jako zamówienie do AUP, pracownicy wojskowi w AMC Polska są zobowiązani do złożenia stosownego zamówienia,
 • Ćwiczenie RALY22/RAGU22 nie posiada priorytetu w stosunku do wojskowych ćwiczeń Astral Knight 22.
 • Ćwiczenie RALY22/RAGU22 posiada priorytet nad pozostałymi ćwiczeniami.

Organizatorem ćwiczenia jest USAREUR

Dodatkowe informacje dotyczące OAT są zawarte w EUROAT – Annex 4: Appendix PL – Country Chapter for POLAND (patrz: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-publication-harmonized-rules-oatunderifr-inside-controlled-airspace-ecac).

Dane kontaktowe ACC OAT Warszawa: tel.: +48-22-574-5522 lub +48-261-828-732, email: sk.acc.oat@pansa.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel.: +48-22-574-5711.

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym „Ramstein Guard-22

STREFY CZASOWO WYDZIELONE

Strefy wyznaczone na potrzeby ćwiczenia wojskowego. W czasie aktywności stref przestrzeń niesklasyfikowana. Wlot do stref możliwy tylko po uzgodnieniu z koordynatorem.

EPTS415
Granice poziome:
1. 53°11'00"N 014°37'00"E
2. 52°58'00"N 014°35'00"E
3. 52°37'57"N 014°44'08"E
4. 52°53'44"N 015°29'15"E
5. 53°15'32"N 015°11'18"E
1. 53°11'00"N 014°37'00"E
Granice pionowe Dolna granica: FL 115 Górna granica: FL 245

UWAGA: W dniach 06 - 08 JUN 2022 strefa może być rezerwowana i aktywowana maksymalnie do wysokości FL 195; dostępność do FL 245 tylko za zgodą ACC WARSZAWA.

EPTS416
Granice poziome:
1. 52°37'57"N 014°44'08"E
2. 52°30'07"N 014°46'28"E
3. 52°40'18"N 015°34'19"E
4. 52°53'44"N 015°29'15"E
1. 52°37'57"N 014°44'08"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 115 Górna granica: FL 245

UWAGA:
W dniach 06 - 08 JUN 2022 strefa może być rezerwowana i aktywowana maksymalnie do wysokości FL 195; dostępność do FL 245 tylko za zgodą ACC WARSZAWA.

EPTS417
Granice poziome:
1. 52°30'07"N 014°46'28"E
2. 51°47'44"N 014°58'59"E
3. 51°53'38"N 015°32'09"E
4. 52°01'19"N 015°48'53"E
1. 52°40'18"N 015°34'19"E
Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 245
UWAGA:
Z wyłączeniem CTR i TMA Zielona Góra. W dniach 06 - 08 JUN 2022 strefa może być rezerwowana i aktywowana
maksymalnie do wysokości FL 195; dostępność do FL 245 tylko za zgodą ACC WARSZAWA.

EPTS418
Granice poziome:
1. 51°47'44"N 014°58'59"E
2. 51°53'38"N 015°32'09"E
3. 52°01'19"N 015°48'53"E
4. 52°01'57"N 016°18'13"E
5. 51°55'45"N 016°21'45"E
6. 51°36'02"N 016°21'52"E
7. 51°34'08"N 016°00'00"E
8. 51°34'04"N 015°56'05"E
9. 51°33'13"N 015°07'04"E
1. 51°47'44"N 014°58'59"E
Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 245

EPTS07A
Granice poziome: zgodnie z AIP Polska.Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL
Granica górna: FL 245

EPTS07D
Granice poziome i pionowe: zgodnie z AIP Polska.

EPTS07E
Granice poziome i pionowe: zgodnie z AIP Polska.

EPTS419
Granice poziome:
1. 53°16'37''N 019°42'04''E
2. 53°28'08''N 019°37'06''E
3. 53°45'46''N 021°51'03''E
4. 53°38'43''N 021°18'37''E
5. 53°24'02''N 020°13'42''E
1. 53°16'37''N 019°42'04''E
Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL
UWAGA:
Strefa dostępna do zamawiania i aktywacji w godzinach pracy organu TWR Mazury tylko od poziomu FL 115, a w godzinach pracy AFIS Mazury tylko od poziomu FL 95.

EPTS420
Granice poziome:
1. 53°23'33''N 020°15'25''E
2. 53°24'02''N 020°13'42''E
3. 53°38'43''N 021°18'37''E
4. 53°25'31''N 021°03'48''E
5. 53°17'57''N 020°56'02''E
6. 53°13'42''N 020°51'37''E
7. 53°17'21''N 020°34'42''E
8. 53°18'55''N 020°28'15''E
1. 53°23'33''N 020°15'25''E
Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL Granica górna: FL 415
UWAGA:
Strefa dostępna do zamawiania i aktywacji w godzinach pracy organu TWR Mazury tylko od poziomu FL 115, a w godzinach pracy AFIS Mazury tylko od poziomu FL 95.

EPTS421
Granice poziome:
1. 53°16'37''N 019°42'04''E
2. 53°24'02''N 020°13'42''E
3. 53°23'33''N 020°15'25''E
4. 53°18'55''N 020°28'15''E
5. 53°17'21''N 020°34'42''E
6. 53°13'42''N 020°51'37''E
7. 53°17'57''N 020°56'02''E
8. 53°25'31''N 021°03'48''E
9. 53°38'43''N 021°18'37''E
10. 53°45'46''N 021°51'03''E
11. 53°46'21''N 022°20'29''E
12. 52°41'55''N 020°59'26''E
13. 52°42'37''N 020°46'02''E
14. 52°46'13''N 020°24'44''E
15. 52°51'16''N 020°15'26''E
16. 53°06'59''N 019°46'11''E
1. 53°16'37''N 019°42'04''E
Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 415

EPTS422
Granice poziome:
1. 52°41'55''N 020°59'26''E
2. 52°41'11''N 021°12'44''E
3. 52°45'30''N 021°44'07''E
4. 52°49'58''N 022°17'56''E
5. 53°42'28''N 022°35'57''E
6. 53°46'30''N 022°28'17''E
7. 53°46'21''N 022°20'29''E
1. 52°41'55''N 020°59'26''E
Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL Granica górna: FL 415
UWAGA: z wyłączeniem EPR23.

EPTS423
Granice poziome:
1. 53°37'09"N 020°45'29"E
2. 54°00'31"N 021°43'29"E
3. 53°56'29"N 022°34'55"E
4. 53°42'28"N 022°35'57"E
5. 53°46'30"N 022°28'17"E
6. 53°45'46"N 021°51'03"E
1. 53°37'09"N 020°45'29"E
Granice pionowe: Granica dolna: FL 145 Granica górna: FL 345

EPTS474
Granice poziome i pionowe: zgodnie z SUP 37/22.

EPTS475
Granice poziome i pionowe: zgodnie z SUP 37/22.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony