Strefy TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych BVLOS Straży Granicznej

Strefy TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)

31 marca 2016 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła strefy TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej.

Zamiana rejonów ograniczeń lotów na strefy typu TRA została zidentyfikowana ze względu na fakt, iż charakter prowadzonej przez Straż Graniczną działalności lotniczej z wykorzystaniem UAV w operacjach BVLOS jest stały.   

Zakres zmian:

Zakres zmian obejmuje wprowadzenie 30 stref TRA 100-130. Głównym ich użytkownikiem jest Straż Graniczna, jednakże będzie dopuszczona możliwość wykorzystywania stref przez innych użytkowników, w szczególności przez lotnictwo państwowe po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Oddziałem Straży Granicznej wykorzystującym daną strefę.

 • Rejony TRA zostały publikowane w AUP przez AMC Polska jako zaplanowane do aktywności - H24. Czas aktywności wynika z faktu, że oprócz planowanych lotów patrolowych może w każdej chwili zaistnieć potrzeba operacyjna wykonania lotu UAV.
 • Strefy zlokalizowane są w większości w strefie ADIZ, która posiada ograniczenia polegające na wymogu złożenia FPL i utrzymywania dwustronnej łączności z organem ATS. Jednakże przedmiotowe loty Straży Granicznej w wydzielonych rejonach zlokalizowanych w strefie ADIZ są zwolnione z tego wymogu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące w zakresie § 8 mówiącego „Ograniczeń w strefach ADIZ nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej”.
 • Operator UAV wykonujący loty w TRA ma obowiązek utrzymywać odległość 500ft od górnej granicy rejonu oraz 500m bufora poziomego wewnątrz rejonu.
 • Przestrzeń stref poza czasem ich faktycznego wykorzystywania przez UAV Straży Granicznej lub lotnictwa państwowego utrzymuje klasę G z zapewnianą służbą informacji powietrznej przez właściwy terytorialnie organ FIS – która będzie miała zastosowanie w stosunku do innych użytkowników przestrzeni wykonujących loty załogowymi statkami powietrznymi.
 • Loty innych statków powietrznych w niewykorzystywanych strefach TRA (brak faktycznego lotu UAV) będą możliwe po uprzednim uzgodnieniu z FIS i zachowaniu dwustronnej łączności radiowej.
 • W przypadku braku możliwości utrzymywania dwustronnej łączności radiowej możliwe jest uzgodnienie telefoniczne z FIS i wykonanie lotu nie dłuższego niż 1 godzina.


                                                                 
  Strefy TRA 100-120

Uzgodnienia wlotu  z FIS do TRA należy dokonywać: 

 • TRA 100 z FIS Gdańsk;
 • TRA 101 – 116 z FIS Olsztyn;
 • TRA 117 – 125 z FIS Warszawa
 • TRA 126 – 130 z FIS Kraków.

W przypadku zgłoszenia przez SG potrzeby wykorzystania strefy TRA (z wyprzedzeniem 1 godziny), a w którym to odbywają się loty innego użytkownika uzgodnione z FIS, użytkownik otrzyma informację o konieczności niezwłocznego opuszczenia wskazanego rejonu i jest zobowiązany do realizacji powyższego oraz do poinformowania FIS o opuszczeniu rejonu.


                                                                 Strefy TRA 121-130

 • Dłuższe loty (nawet do kilku-kilkunastu godz.) muszą być wcześniej uzgodnione z właściwym  terytorialnie Oddziałem Straży Granicznej wykorzystującym daną strefę.

TRA100 – TRA107
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
tel.: 89 750 30-11, tel. komórkowy: 727-009-571

TRA108 – TRA116
Podlaski Oddział Straży Granicznej
Dyżurny operacyjny PoOSG - tel.: (85) 714 50 11,  797 337 527, 531 450 950,

TRA117 – TR125
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
tel.: (082) 568 50 11

TRA126 – TRA130
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
tel.: (16) 673 20 43, fax: (16) 673 27 02, tel. kom.: 721 961 539

 • W celu umożliwienia wykonania przelotu przez granicę polsko-litewską jednoczesne wykorzystanie strefy TRA 108 i TRA 109 przez SG będzie stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych operacyjnie.

Dodatkowo SG wnioskowała poszerzenie stref TRA 221, TRA 222 na zachód do granic TRA 68 celem umożliwienia współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP – planującymi wykonywanie lotów bezzałogowymi st. pow. z lotniska Depułtycze Królewskie (w TRA 68). Po analizie i w uzgodnieniu z zarządzającym EPCD ustalono wprowadzenie dodatkowego segmentu TRA 68  B w granicach pionowych GND – 4500 ft AMSL.


                                                            Strefy TRA 108 oraz TRA 109

Uzasadnienie zmian, określające zarówno korzyści jak i ograniczenia, które zmiana implikuje:


Wprowadzenie stref TRA umożliwia Straży Granicznej wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS), a tym samym wykonywanie zadań ustawowych w zakresie ochrony i strzeżenia granic państwowych. 


                                                         Dodatkowy segment TRA 68

Konsutacje/uzgodnienia z użytkownikami przestrzeni powietrznej zainteresowanymi podmiotami/stronami (poza wnioskującymi o zmiany) i/lub w uzasadnionych przypadkach, przedstawicielami społeczności lokalnych, te których zmiany dotyczyły:

 • Zmiany były konsultowane zgodnie z procedurą konsultacji na stronie www.pansa oraz dla stronie www.dlapilota
 • Uzgodniene z SSRL SZ RP
 • Na spotkaniu konsultacyjnym w PAŻP z uczestnictwem przedstawicieli Straży Granicznej i Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego oraz regionalnych stowarzyszeń paralotniowych:  Stowarzyszenia Paralotniarzy „Cumulus24”, Przemyskiej Grupy Paralotniowej „Latam Bo Chcę” / Born To Fly ,Podlaskiego Klubu Paralotniowego, Prowing, uzgodnione zostały kompromisowe dla obu stron warunki latania w niewykorzystywanych strefach TRA poprzez określenie ogólnych podstawowych zasad koordynacji:
  - dzień wcześniej sprawdzenie (telefoniczne) w odpowiednim Oddziale SG jakie są możliwości wykonywania lotów w TRA ( nieobowiązkowe)
  - na 3 godz. przed lotami telefoniczne uzgodnienie (obowiązkowe) z odpowiednim Oddziałem SG warunków lotu w TRA (w przypadku stref graniczącymi z krajami spoza grupy Schengen może nastąpić konieczność zachowania 3 km buforu z granica państwową). Uzgodnienie telefoniczne wykorzystanie konkretnej strefy na określony czas,
  -  nr. tel. komórkowego pod którym będzie dostępny pilot w czasie lotu lub tel. operatora radiostacji UKF na startowisku;
  - w razie potrzeby operacyjnej wykorzystania UAV na 1 godz. przed startem po informacji telefonicznej/radiowej od SG piloci opuszczają strefę lub lądują i niezwłocznie potwierdzają.

  Szczegółowe zasady koordynacji zostaną ustalone i sformalizowane pomiędzy zainteresowanymi stowarzyszeniami paralotniowymi lub aeroklubami i ośrodkami szkolenia lotniczego a odpowiednim Oddziałem SG, którym będzie patronować PAŻP.

  •    W projekcie uwzględniono uwagi konsultacyjne:
  a)    zwężenie w kierunku północno-wschodnim stref TRA 108,109 – Aeroklub Suwalski
  b)    zwężenie w kierunku wschodnim stref TRA  126, 127 – Aeroklub Jarosławski


                                                   Strefy TRA 126, TRA127 oraz TRA 128

Szczegółowe dane proponowanych zmian:

1)    wprowadzenie stref TRA 100-130 oraz wprowadzenie segmentu TRA 68 B i zmiana nazewnictwa TRA 68 na TRA 68 A bez zmiany granic.

Granice każdej z ww. stref  wraz z wewnętrznymi buforami zostały dostosowane do planowanych zadań Straży Granicznej z uwzględnieniem danych taktyczno-technicznych systemów UAV. Operator UAV wykonujący loty w TRA ma obowiązek utrzymywać odległość 500ft od górnej granicy rejonu oraz 500m bufora poziomego wewnątrz rejonu.


Czytaj również:
Zmiany w przestrzeni powietrznej na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus