Przejdź do treści
Źródło artykułu

Sposoby wykonywania operacji i wyznaczanie stref geograficznych dla systemów BSP – kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne dotyczące sposobów wykonywania operacji i wyznaczania stref geograficznych dla systemów BSP.


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 22, opublikowane zostały Wytyczne nr 6/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej może wyznaczyć następujące strefy geograficzne:

 1. DRA-P – strefę zakazaną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane, z wyjątkiem operacji wykonywanych przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Głównego Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Służby Ochrony Państwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – na warunkach określonych przez Agencję;
 2. DRA-R – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona; w przypadku w którym Agencja lub podmiot uprawniony są w stanie określić prawdopodobieństwo uzyskania zgody zarządzającego strefą geograficzną na lot w danej strefie; strefa DRA-R może zostać wyznaczona jako:
  • DRA-RH – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o których mowa w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia,
  • DRA-RM – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o których mowa w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia,
  • DRA-RL – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o których mowa w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia;
 3. DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której Agencja wskazuje wymogi techniczne, które obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego realizowana ma być operacja; dla strefy DRA-T dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych warunków wykonywania operacji, w tym obowiązku uzyskania zgody na operacje;
 4. DRA-U – strefę geograficzną wyznaczoną jako przestrzeń powietrzna U-space, w której operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu określonych, zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach wskazanych przy wyznaczaniu przestrzeni powietrznej U-space;
 5. DRA-I – strefę informacyjną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.

Pełny tekst Wytycznych nr 6/2024 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 23, opublikowane zostały Wytyczne nr 7/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Wytyczne określają:

 1. warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego – stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych;
 2. sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych;
 3. sposób wyznaczania, wskazywania oraz uznawania przez Prezesa Urzędu podmiotów przeprowadzających szkolenia i egzaminy uprawniające do uzyskania kompetencji pilota do wykonywania operacji odpowiednio w podkategorii A2 kategorii „otwartej” lub w kategorii „szczególnej” – stanowiący załącznika nr 3 do wytycznych;
 4. rodzaje oraz sposób wydawania dokumentów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych uprawniających do wykonywania operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej” oraz sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów, w celu uzyskania tych kompetencji – stanowiące załącznik nr 4 do wytycznych.

Pełny tekst Wytycznych nr 7/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony