Rozporządzenie MTBiGM ws. wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk

paragraf

W dniu 27 czerwca 2013 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. z 2013 r. poz. 741). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 59a ust. 7 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku wyłącznego, wprowadza rozróżnienie wymagań ze względu na rodzaj statku powietrznego, dla którego lotnisko zostało zaprojektowane (samoloty/ śmigłowce). Wymagania w stosunku do lotnisk dla samolotów zostały podzielone ze względu na rodzaj nawierzchni drogi startowej występującej na lotnisku – (nawierzchnia sztuczna/bez nawierzchni sztucznej).

Rozporządzenie określa dla lotnisk dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wymagania dotyczące m. in. kształtów, wymiarów, wytrzymałości i oznaczenia granicy pola wzlotów, długości, szerokości i ukształtowania drogi startowej, a także urządzeń nawigacyjnych. W stosunku do lotnisk dla samolotów z drogą startową z nawierzchnią sztuczną rozporządzenie, w zakresie wymagań dotyczących m. in. charakterystyk fizycznych lotniska, wzrokowych pomocy nawigacyjnych, systemów elektrycznych odsyła do wybranych punktów Załącznika 14 tom I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

W stosunku do lotnisk dla śmigłowców rozporządzenie określa wymagania poprzez odesłanie do wybranych punktów Załącznika 14 tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wskazując jednocześnie sposób określenia długości deklarowanych dla tych lotnisk.

Ostatnią część przepisów merytorycznych stanowi przedstawienie sposobu i trybu przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontroli sprawdzającej w zakresie spełniania przez lotnisko ustalonych wymagań.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 28 czerwca br.

Link do tekstu rozporządzenia

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Nareszcie droga startowa z nawierzchnią naturalną nazywa się drogą startową, a nie jak do tej pory pasem startowym.