Robert Bogacki zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, na wniosek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej, powierzył z dniem 25 kwietnia 2016 roku Panu Robertowi Bogackiemu pełnienie obowiązków zastępcy Prezesa PAŻP ds. żeglugi powietrznej.

Robert Bogacki jest związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1989 roku. Od 1992 r. posiada uprawnienia Kontrolera Ruchu Lotniczego, a od 1997 posiada uprawnienia instruktora OJT umożliwiające praktyczne szkolenie kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Jest długoletnim koordynatorem działań służb związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym, a także kierownikiem zmiany służb kontroli ruchu lotniczego. Jako supervisor zarządzania ruchem lotniczym jest odpowiedzialny za współpracę i koordynację z komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład służb ATM/CNS oraz ze służbami i organizacjami spoza PAŻP współpracującymi operacyjnie ze służbami ATM/CNS lub świadczącymi usługi dla PAŻP w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Do jego obowiązków należy również przygotowanie, wdrożenie i obsługę organizacyjną i merytoryczną procedury Zarządzania Stresem w Sytuacjach Kryzysowych oraz programu Team Resource Management (TRM), także przygotowywanie i opiniowanie projektów, raportów i programów związanych z zarządzaniem personelem kontroli ruchu lotniczego.

Pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Rady Pracowniczej P.P „Porty Lotnicze". Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych, im. Jerzego Giedroycia w Warszawie na kierunku politologii, specjalizacja psychologia oraz negocjacje. 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus