Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT) – komentarz PAŻP do dyskusji pod artykułem

Konsultacje społeczne - Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT), źródło: PAŻP

W związku z ożywioną dyskusją pod artykułem „Konsultacje społeczne PAŻP: Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT)”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przygotowała odpowiedź mającą wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie konsultowanej zmiany.


Szanowni Państwo,
 
W ramach prowadzonej dyskusji dotyczącej ustanowienia tras MRT wśród środowiska użytkowników przestrzeni niekontrolowanej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pragnie wyjaśnić, że:
 
1)      Trasy MRT są elastycznymi strukturami przestrzeni powietrznej, to znaczy, że nie są przeznaczone do stałej aktywności, a muszą być zamawiane i aktywowane w AMC Polska, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Pojawiająca się w formularzu informacja o „stałych trasach lotnictwa wojskowego" wynika z definicji zawartej w przepisach. Określenie „stałe" odnosi się tutaj do opublikowanych granic poziomych i pionowych, nie zaś do czasu aktywności (definicja ta ulegnie zmianie w opracowywanych właśnie zmianach do rozporządzeń, aby uniknąć mylnej interpretacji). Planowaną aktywność tras MRT można sprawdzić w bieżącym AUP w sekcji „FOXTROTT" (a od dnia 10 grudnia 2018 w sekcji CHARLIE). Przykładowo, na dzień 30.11.2018 spośród 114 aktualnie opublikowanych w FIR EPWW segmentów tras MRT planowanych do aktywacji (zamówionych) jest 13.

2)      Zamówienie trasy MRT (oraz publikacja jej w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej - AUP) nie jest równoznaczna z aktywnością strefy. Informacją o rzeczywistej aktywności w dniu operacji dysponuje AMC Polska oraz na bieżąco odpowiedni organ FIS.

3)      Z obecnej sieci tras MRT najczęściej aktywowane były MRT 09 i MRT 10 - 42 razy od 27 kwietnia do 30 listopada 2018. W tym samym okresie 50 tras MRT nie było aktywowanych ani razu, pozostałe od kilku do kilkunastu razy.

4)      Górna granica planowanych do wprowadzenia tras MRT ustanowiona została na 1800ft AMSL (ok. 550m AMSL) oraz 2300ft AMSL (ok. 700m AMSL). Biorąc pod uwagę średnią elewację terenu w przedmiotowych rejonach oraz minimalną wysokość lotu w locie VFR wynoszącą 150m AGL, trasy MRT będą stanowić przeszkodę na wysokościach z zakresu ok. 150-400m  AGL, pozostawiając możliwość ich ominięcia w razie aktywności. Przeniesienie tras powyżej FL95, które często sugerowane jest w komentarzach, nie jest możliwe z uwagi na specyfikę prowadzonych działań – muszą być one prowadzone na niskiej wysokości;

5)      Obecna sieć tras MRT jest szczególnie rozbudowana w Wielkopolsce i na Pomorzu, regionach o równie intensywnej działalności lotnictwa GA – w tym aeroklubowej, paralotniowej. Z dostępnych informacji wynika, że nie wpływają do PAŻP głosy o nadmiernej aktywności stref tego rodzaju, które powodowałyby utrudnienia w wykonywaniu przelotów bądź w lokalnej działalności lotniczej.

6)      Trasy MRT zostały celowo podzielone na segmenty, dla zachowania koncepcji FUA (flexible use of airspace). Wykorzystanie aktywowanych stref jest monitorowane przez AMC Polska na bieżąco i są one zwalniane w przypadku stwierdzenia braku aktywności. Planowana aktywność w przypadku tras MRT na południu kraju to nie więcej, niż 3 razy w tygodniu w dni robocze, maksymalnie na 2 godziny w ciągu dnia. W przypadku tras MRT w rejonie Pruszcza Gdańskiego większość lotów odbywać się będzie w nocy.

7)      Słuszne są spostrzeżenia, że zgodnie z założeniami przestrzeni niekontrolowanej jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników - w tym wojskowych. Niemniej jednak, wyznaczenie tras MRT ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów treningowych, które wynika z potrzeb strony wojskowej. Wykonywanie tego rodzaju lotów w wydzielonej i aktywowanej zgodnie z zapotrzebowaniem przestrzeni powietrznej pozwoli na oddzielenie ruchu szkolno-treningowego od regularnej działalności lotnictwa GA.

8)      Celem publikacji tras MRT jest umożliwienie wykonywania lotów treningowych na niskich wysokościach. Zwraca się uwagę na treść punktu 4.1 w AIP VFR ENR 1.2, który stanowi, iż loty VFR państwowych statków powietrznych wykonywane niezgodnie z przepisami ICAO mogą się odbywać tylko po trasach wyznaczonych w formie korytarzy (MRT) lub w strefach TSA/TRA/EA.

9)      Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przyjmuje i rozpatruje wszystkie merytoryczne uwagi i stara się wypracować rozwiązania kompromisowe, na przykład mogą zostać przedstawione dodatkowe restrykcje czasowe ograniczające dostępność wybranych tras, np. poprzez określenie w jakich godzinach lub porze dnia dane segmenty są dostępne, albo poprzez zaznaczenie, że dany segment nie jest dostępny w weekendy i piątkowe popołudnia.
 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wierzy, że otwarta obecnie dyskusja doprowadzi do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie konsultowanej zmiany. W przypadku jednego stanowiska wyrażanego przez określoną społeczność lub podmiot warto wysłać pojedynczy formularz lub nawet oficjalne pismo z zaznaczeniem, że jest to stanowisko danego podmiotu, zamiast przesyłania wielokrotnie formularza o tej samej treści przez wiele osób. Prosimy również o określanie, jakich segmentów tyczą się przesyłane uwagi. Zwracamy również uwagę, że najcenniejsze są dla nas komentarze, w których autor jednoznacznie określa jaką działalność prowadzi, w jaki konkretny sposób zmiana wpływa na prowadzoną działalność oraz propozycję kompromisowego rozwiązania.


Czytaj również:
Konsultacje społeczne PAŻP: Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT) 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus