Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej

Rada Studentw PAK (fot. ESA)

Polska Agencja Kosmiczna powołała Radę Studentów przy Prezesie PAK. Trwa nabór do Rady, w skład której mogą wejść studenci polskich uczelni o zainteresowaniach związanych z rozwojem sektora    kosmicznego, reprezentujący studentów i organizacje studenckie działające na uczelniach polskich.

Rada będzie liczyć do 30 członków powoływanych przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze.

– Chciałbym, żeby studenci mieli wpływ na to, jakie inicjatywy im oferujemy, żeby mieli przestrzeń, w której spotkają się przedstawiciele różnych kierunków, uczelni i regionów i która może stanowić zaczątek do współpracy. To jest Rada studentów ale i dla studentów. Powstała po to, abyśmy mogli wysłuchać ich rekomendacji, aby mogli doradzać i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć projekty – powiedział Prezes Michał Szaniawski.

– Widzimy dużą potrzebę dyskusji zarówno z POLSA jak i pomiędzy grupami studenckimi. Chcemy, aby nasze usługi, to co robimy dla studentów, faktycznie odpowiadało ich potrzebom a tego bez rozmów i wymiany wiedzy, doświadczeń nie da się osiągnąć. Mamy też nadzieję, że Rada przyczyni się do rozwoju umiejętności i postaw studentów i że razem stworzymy projekty, z których każda ze stron będzie dumna – dodała Kinga Gruszecka, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji.

Polska Agencja Kosmiczna szuka liderów/liderek, którzy działają aktywnie w kołach naukowych lub pracowali przy projektach kosmicznych. – Chcielibyśmy, abyś reprezentował/a swoich kolegów i koleżanki na ogólnokrajowym forum, jakim będzie nasza Rada Studentów – zachęcają przedstawiciele PAK.

Główne cele rady studentów to:
1) integracja polskich studentów,
2) promowanie zaangażowania studentów różnych kierunków/specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
3) zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji,
4) edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym,
5) inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów i uczniów,
6) wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz rozwój młodych talentów.

Rada Studentów będzie interdyscyplinarnym ciałem doradczym Prezesa PAK. Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny. Obsługę posiedzeń Rady Studentów zapewni Polska Agencja Kosmiczna.

Członkami Rady mogą zostać studenci spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) uczestniczą  w  realizacji  projektów  z  sektora  kosmicznego,  w szczególności realizowanych w ramach umów z Europejską Agencją Kosmiczną i organizacjami stowarzyszonymi,
2) posiadają udokumentowane osiągnięcia w szeroko rozumianej dziedzinie nauk i technologii kosmicznych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach, wdrożenia i in.) lub prowadzą badania w tym zakresie,
3) działają w kole naukowym lub innej formie organizacyjnej realizującej i promującej działalność w sektorze kosmicznym i dziedzinach pokrewnych. 

Zgłoszenia do Rady Studentów przyjmowane są do dnia 24 lutego 2020 r.

Wypełnioną deklarację należy przesyłać na adres: studenci@polsa.gov.pl

Więcej informacji na stronie: www.polsa.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus