Podsumowanie aktywności ULC w 2020 roku

Podsumowanie aktywności ULC (fot. ULC)

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił swoje najważniejsze działania i kluczowe wydarzenia w lotnictwie cywilnym, które miały miejsce w mijającym, niezwykle trudnym roku. Wierzymy, że Nowy Rok będzie czasem nowych wyzwań nie tylko dla naszego Urzędu, ale i dla całego środowiska lotniczego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego życzy wszystkim klientom oraz sympatykom lotnictwa, aby 2021 rok był pełny wiary w to, że wszyscy wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi i aby obfitował w spełnione marzenia o lataniu.

STYCZEŃ
Ukazała się informacja dotycząca wprowadzenia od 1 marca 2020 r. zmiany w sposobie logowania do systemu egzaminacyjnego Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami kandydaci będą zobowiązani podać podczas logowania pin, hasło oraz datę urodzenia.

Pod koniec stycznia pojawiła się pierwsza informacja o serii zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w mieście Wuhan, w Chinach, jak również w innych krajach. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zalecił wówczas śledzenie bieżących doniesień na temat wirusa przed podjęciem decyzji o wylocie w region Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej.

LUTY
Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik C do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2019 – 2022 (KPB 2019) –„Zestawienie wartości SPI z podziałem miesięcznym”.

5 lutego br., Patrick Ky, dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA, jednej z najważniejszych organizacji na świecie, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, złożył wizytę w ULC. To pierwsza wizyta szefa EASA po wyborze Piotra Samsona na stanowisko przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA.

W dniach 6 i 7 lutego br., w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, odbyły się warsztaty z systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz IV spotkanie Grupy Roboczej SMS ds. Integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych.

W dniach 27 – 28 lutego br., w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association – IATA) oraz z zarządzającymi lotniskami certyfikowanymi.  Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem obsługi naziemnej oraz podsumowanie bieżącego nadzoru nad lotniskami użytku publicznego, posiadającymi certyfikaty wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 139/2014.

MARZEC
W związku z serią przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem COVID-19 w mieście Wuhan, w Chinach, w północnych Włoszech oraz w innych krajach europejskich, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że utrzymuje stały kontakt z nadzorowanymi podmiotami i na bieżąco monitoruje ryzyko wystąpienia zagrożenia koronawirusem.

Ukazał się nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zawierający: wstępne podsumowanie 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, informacje dotyczące SMS-a w zadeklarowanych organizacjach szkolenia (DTO), artykuł na temat pokazów lotniczych oraz lotów akrobacyjnych w 2019 r., a także praktyczne aspekty korzystania z „Narzędzi oceny systemu zarządzania” Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz konieczność ograniczania potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. POK oraz Kancelaria będą nieczynne. Urząd wprowadził ograniczenie bezpośrednich spotkań z pracownikami oraz tryb pracy zdalnej w komórkach merytorycznych.

Od 15 marca br. zostały zawieszone międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Od 16 marca do 26 kwietnia obowiązywał zakaz wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym, z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa.

W dniu 24 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 i FCL.1025 Załącznika I oraz pkt MED.A.045 i MED.C.030 Załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne, odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym oraz pkt 66.A.40 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

W celu minimalizacji utrudnień wywołanych przez COVID19 w pracy kontrolerów ruchu lotniczego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE. L Nr 63, str. 1).

Prezes ULC zgłosił również do EASA zwolnienie adresowane do posiadaczy certyfikatów AOC, zgłoszeń SPO, zgłoszeń NCC oraz zezwoleń SPO HR wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

KWIECIEŃ
2 kwietnia br., w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) tymczasowe zwolnienie dotyczące ważności ARC statków powietrznych pozostających w środowisku kontrolowanym. Zwolnienie adresowane było do Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO) oraz Organizacji Kompleksowej Zdatności do Lotu (CAO), do których mają zastosowanie wyżej wymienione przepisy i które podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu.

Prezes ULC zgłosił również do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt ADR.OR.D.017, ADR.OPS.B.025 rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk.

3 kwietnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego przedłużył certyfikat lotniska Krywlany.

Weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dla posiadaczy wszystkich krajowych świadectw kwalifikacji z wyłączeniem świadectw FIS i AFIS).

21 kwietnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego, po przeprowadzeniu kontroli w ramach nadzoru bieżącego, przyznał Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby ATM/ANS na czas nieokreślony.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Komisja Europejska uwzględniła prośbę Polski i większości państw Unii Europejskiej. Termin stosowania przepisów, które zgodnie z art. 23 ww. rozporządzenia miały być stosowane od 1 lipca 2020 r., został przesunięty o 6 miesięcy, co oznacza, że zaczną one obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od wymagań rozporządzeń w sprawie balonów i szybowców.

29 kwietnia br., w Warszawie, miał miejsce pierwszy w Polsce lot drona z modułem transportowym, w którym przewieziono testy do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. To duży krok w kierunku praktycznego wykorzystania dronów do pomocy w walce z koronawirusem. Użycie dronów do transportu medycznego w czasie pandemii było nadzorowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

MAJ
Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem”, został opublikowany Załącznik D do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2019 – 2022 (KPB 2019) – „Zestawienie wartości SPI z podziałem miesięcznym”.

20 maja br., podczas 154. posiedzenia Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego został członkiem Komitetu Koordynacyjnego ECAC – najstarszej europejskiej organizacji lotniczej.

Mając na uwadze obowiązujące restrykcje w zakresie organizacji zgromadzeń publicznych oraz wszelkie ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udostępnił materiały informacyjno-edukacyjne w ramach odwołanych warsztatów w zakresie organizacji i przeprowadzania pokazów lotniczych.

Został opublikowany kolejny numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, zawierający m. in.: artykuł na temat stanu zdrowia i wieku pilotów, materiał dotyczący zarządzania zmianą, artykuł przypominający o konieczności zgłaszania zdarzeń poprzez Centralną Bazę Zgłoszeń (CBZ), a także rozszerzone informacje dotyczące wskaźników SPIs (Safety Performance Indicators).

29 maja br. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego opracował na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa na krajowych lotniskach i na pokładach samolotów, których celem jest ograniczenie ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

CZERWIEC
Komisja Europejska opublikowała „EU Air safety list” (tzw. „czarna lista") - listę przewoźników lotniczych którzy podlegają zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

9 czerwca br., decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała 10 czerwca 2020 r. certyfikat nr PL-01.2020 instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP), w zakresie służby kontroli ruchu lotniczego (ATC) i służby informacji lotniczej (FIS), funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM) oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego (ATFM), zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/373.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęły wspólny dronowy projekt rozwojowy „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”.

LIPIEC
Odbyło się seminarium online dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Podczas seminarium zostały omówione europejskie przepisy dotyczące dronów, które będą stosowane od 31 grudnia 2020 r. Seminarium zostało opublikowane na oficjalnym profilu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na kanale YouTube.

23 lipca br., Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat ILS CAT IIIB dla Dreamlinerów LOT-u, umożliwiający maszynom precyzyjne lądowanie nawet przy widzialności na pasie startowym ograniczonej do 75 m. Aby zdobyć certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w ciągu ostatnich 6 miesięcy piloci PLL LOT wykonali 33 automatyczne lądowania demonstracyjne oraz przeprowadzono audyty weryfikujące procedury i szkolenia załóg.

SIERPIEŃ
1 sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące licencjonowania pilotów balonowych (BFCL) oraz szybowcowych (SFCL).

Ruszyła kampania informacyjna ULC - „Sprawdź, zanim polecisz”, która ostrzega przed nielegalnymi przewozami lotniczymi, takimi jak loty widokowe, super okazje czy ekstra prezenty. Z kontroli przeprowadzonych przez Urząd wynika, że nie wszystkie takie loty są realizowane zgodnie z przepisami.

5 sierpnia br. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wdrożył czwartą edycję Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2020–2023, stanowiącą załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Dokument ten wskazuje obszary zagrożeń występujące w lotnictwie cywilnym wraz z określonymi działaniami, niezbędnymi do wdrożenia, zarówno przez podmioty lotnicze, jak i nadzór państwowy.

W zakładce „Wdrażanie przepisów UE” zostały opublikowane najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych europejskich przepisów, które zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku. Informacje dotyczą m.in. rejestracji, nowych kategorii, szkoleń czy lotów w mieście.

WRZESIEŃ
2 września br. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

9 września br. ULC przyznał certyfikat symulatorowi Boeinga 737-800, CAE 7000 XR, dopuszczający do szkolenia pilotów. To najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Symulator znajduje się w warszawskim centrum szkoleniowym we Włochach.

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego zaktualizował zasady bezpieczeństwa w podróży samolotem. Zniesiono m. in. zakaz wejścia do terminalu osób niebędących pasażerami.

W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady USA w Warszawie i przedstawicielką Federalnej Administracji Lotniczej (FAA). Celem wizyty było omówienie potencjalnej współpracy pomiędzy ULC a USA w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, ochrony w lotnictwie cywilnym, współpracy międzynarodowej oraz rozwoju transportu lotniczego w dobie epidemii COVID-19.

Wiceminister Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotr Samson, podpisali Porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie działalności Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w Montrealu (Kanada). Uroczystość odbyła się 25 września 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przekazała krajowym nadzorom lotniczym, że po 31 grudnia 2020 r. będzie możliwość konwersji bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wprowadzonych już do obrotu, na BSP oznaczone klasami, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich.

PAŹDZIERNIK
Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Urzędem m. st. Warszawy przygotował kampanię społeczną „Sprawdź, czy możesz TU latać dronem”. Kampania ma uświadomić osobom latającym bezzałogowymi statkami powietrznymi o istnieniu stref z zakazem lotów dronami oraz zachęcić ich do sprawdzania, czy lot w danym miejscu jest dozwolony.

W związku z wprowadzeniem w Warszawie od 17 października br. czerwonej strefy oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów zasady funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przyjmowanie Klientów zostały dostosowane do obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Na stronie www ULC został opublikowany 3 nr Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. W tym wydaniu znalazły się m. in. informacje na temat kampanii Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Sprawdź zanim polecisz”, artykuł na temat zagrożeń wynikających ze wznowienia ruchu lotniczego, materiał dotyczący aktualizacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa, artykuł o zagrożeniach wynikających z pozostawienia na lotnisku bagażu bez opieki oraz informacje dotyczące wpływu pandemii na pokazy lotnicze w 2020 r.

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2020 – 2023 (KPB 2020) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”

LISTOPAD
Ze względu na wciąż dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzję Prezesa Rady Ministrów o konieczności ograniczenia pracy stacjonarnej w administracji publicznej, wprowadzono zmiany w trybie pracy Urzędu. Ograniczenia te obowiązują do dziś.

9 listopada br. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do EASA odstępstwa adresowane do:
1. Pilotów z licencjami Part-FCL, wydanymi przez Prezesa ULC, nieuczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2012;
2. Kandydatów do uzyskania licencji oraz uprawnień w zakresie określonym decyzją.

17 listopada br. minęło 18 lat odkąd Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął swoją działalność administracyjną, stając się polską władzą lotniczą.

W dniach 19-20 listopada br. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym w trybie online.

GRUDZIEŃ
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała projekt Dyrektywy zdatności do lotu (Proposed Airworthiness Directive – PAD) dla samolotów Boeing 737 MAX. To sygnalizuje zamiar zatwierdzenia powrotu 737 MAX do wykonywania operacji lotniczych w europejskiej przestrzeni powietrznej, w nadchodzących tygodniach. Projekt będzie przekazany do konsultacji publicznych.

Piotr Samson, Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) - jednego z najważniejszych ciał tej organizacji. To już druga kadencja na tym prestiżowym stanowisku, będąca wyrazem uznania dla działań polskiego nadzoru lotniczego oraz potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Kadencja Piotra Samsona na stanowisku wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady EUROCONTROL rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. i zakończy 31 grudnia 2022 roku.

Na stronie internetowej Urzędu został opublikowany Podręcznik "Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa - część I - Porty Lotnicze".

„Drony po 31 grudnia” – odbyła się wideokonferencja ULC na temat nowych przepisów dronowych.

Od 31 grudnia 2020 r. każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, będzie musiał zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać test online.

16 grudnia br. wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna „Miej drony pod kontrolą”.

W dniu 21 grudnia br., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ukazała się informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego pomiędzy obszarami Rzeczypospolitej Polskiej a obszarami Republiki Korei, w ramach procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych. Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ULC.

Opublikowano sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za 2020 rok.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus