Podsumowanie aktywności ULC w 2019 roku

Podsumowanie aktywności ULC (fot. ULC)

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił swoje najważniejsze aktywności oraz najciekawsze wydarzenia z zakresu lotnictwa cywilnego w minionym roku. Nowy Rok to także czas nowych wyzwań dla Urzędu i środowiska lotniczego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego życzy wszystkim klientom oraz sympatykom lotnictwa, aby Nowy 2020 Rok był czasem spełnienia wszystkich oczekiwań i przyniósł satysfakcję z podejmowanych wyzwań!

STYCZEŃ
Od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy zakres wskaźników poziomu bezpieczeństwa (SPI) dla podmiotów objętych obowiązkiem wdrożenia Safety Performance Monitoring. Zmiany SPI wynikają z nowelizacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2018 - 2021.

W dniach 28-29 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyły się warsztaty dotyczące zdatności do lotu urządzeń latających – Moduł 1, skierowane do przedstawicieli podmiotów zatwierdzających (certyfikujących) projekty typu urządzeń latających. W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży lotniczej z planowanych 3 dni spotkań, zrealizujemy 6 dni warsztatowych (w trzech modułach).

31 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, ułatwiające loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) poza zasięgiem wzroku i dopuszczające loty automatyczne.

LUTY
Ministerstwo Infrastruktury wraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym opracowało Białą Księgę Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, która prezentuje szerokie spektrum wykorzystania BSP i pokazuje, jak ogromny potencjał ekonomiczny tkwi w lotnictwie bezzałogowym.

6 lutego 2019 r. w Instytucie Lotnictwa odbyło się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, którego organizatorem był Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tematem spotkania były nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które weszło w życie 31 stycznia 2019 roku.

Ukazał się pierwszy w 2019 roku numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym zawierający wstępne podsumowanie roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, artykuł dotyczący wykorzystywania urządzeń dźwigowych w pobliżu lotnisk, informacje na temat Rozporządzenia Ministra Infrastruktury stanowiącego swoisty przełom w zakresie zasad lotów bezzałogowych oraz informacje dotyczące zestawu narzędzi FSF ALAR Toolkit.

MARZEC
12 marca 2019 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o zatrzymaniu wszystkich lotów pasażerskich wykonywanych samolotami Boeing 737-8 MAX i Boeing 737-9 MAX wlatujących w przestrzeń powietrzną Polski. Decyzja ULC obowiązuje do odwołania.

W związku z rekordowym wzrostem liczby kandydatów podchodzących do egzaminów teoretycznych na licencje pilotów oraz brakiem odpowiednich warunków lokalowych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o remoncie centrum egzaminacyjnego ULC. Remont odbył się na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Jego głównym celem było usprawnienie przebiegu sesji egzaminów teoretycznych oraz stworzenie lepszych warunków dla kandydatów oczekujących na egzaminy.

28 marca 2019 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się coroczne warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych. Tematem spotkania była bezpieczna organizacja pokazów lotniczych w sezonie 2019. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób.

KWIECIEŃ
1 kwietnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo lotnicze, która stworzyła możliwość rozwiązywania z pasażerami sporów wynikających z rozporządzeń: 261/2004/WE i 2111/2005/WE w formie polubownej. Przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został powołany Rzecznik Praw Pasażerów, który  rozpatruje skargi pasażerów w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Podczas pierwszego dnia konferencji tj. 24 kwietnia 2019 r. kolejne podmioty przystąpiły do grona Sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie”.

Ukazał się kolejny numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Drugie wydanie Biuletynu poświęcone było między innymi kontroli jakości paliw lotniczych, obecnemu stanie prawnemu, a także podejściu naszych podmiotów lotniczych do tego zagadnienia.

MAJ
W dniach 28-29 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się szkolenie dla instruktorów posiadających uprawnienia poniżej 1 roku, podczas którego omówione zostaną zasady egzaminowania wewnętrznego kandydatów ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacji z uprawnieniami UAVO VLOS <5kg.

CZERWIEC
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson podczas konferencji prasowej na Lotnisku Chopina w Warszawie, zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną „Nie pakuj się w kłopoty”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego pakowania bagażu przed podróżą samolotem. Konferencji prasowej towarzyszył happening na lotnisku Chopina.

Dla Klientów Komisji Ochrony Praw Pasażerów oraz Rzecznika Praw Pasażerów została uruchomiona nowa infolinia.

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie miało miejsce drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych – tzw. Grupy Roboczej SMS.

LIPIEC
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wdrożył trzecią edycję Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2019–2022 stanowiącą załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Dokument ten wskazuje obszary zagrożeń występujące w lotnictwie cywilnym wraz z określonymi działaniami niezbędnymi do wdrożenia, zarówno przez podmioty lotnicze jak i nadzór państwowy.

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Trzecie wydanie Biuletynu w 2019 r. poświęcone było między innymi kampanii społecznej „Nie pakuj się w kłopoty” mającej na celu zwiększenie świadomości pasażerów na temat zagrożeń wynikających z przewozu przedmiotów niedozwolonych lub spakowanych do niewłaściwego rodzaju bagażu.

SIERPIEŃ
W dniu 22 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu planu skuteczności działania dla Polski na trzeci okres odniesienia (lata 2020-2024). W spotkaniu, oprócz przedstawicieli ULC, uczestniczyli między innymi eksperci Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, portów lotniczych, przewoźników lotniczych oraz goście międzynarodowi, w tym m.in. przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego

WRZESIEŃ
Ukazała się najnowsza instrukcja do programu Centralnej Bazy Danych (CBZ).

PAŹDZIERNIK
W dniach 3 i 4 października 2019 r. na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej SMS ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych. Spotkanie otworzyli Pan Roman Ożóg Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym ULC oraz Pan Tomasz Kądziołka Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Jurorzy 14. edycji FilmAT Festival – Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych, Dokumentów i Reportaży TV oraz Filmów Korporacyjnych, przyznali pierwszą nagrodę w kategorii „Best Corporate Social Campain” Urzędowi Lotnictwa Cywilnego za spot „Laser to nie zabawka”.

LISTOPAD
Opublikowano wyniki przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym ze wskazaniem na dobre wyniki w pierwszej połowie 2019 roku. W pierwszej połowie 2019 roku polskie lotniska obsłużyły 22,3 mln pasażerów, czyli o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pokazuje to jednak spadek dynamiki wzrostu w porównaniu z 2018 rokiem

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęcony nieprawidłowościom występującym podczas transmisji radiowych oraz ich skutkom, problemom występującym podczas eksploatacji układów paliwowych statków powietrznych, poruszył kwestie dotyczące odpowiedzialności za spowodowanie incydentu z udziałem bezzałogowego statku powietrznego, powodującego uszczerbek na zdrowiu człowieka.

25 listopada 2019 r. w Montrealu, Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, w skład której wchodzi 36 państw, wybrała pana Salvatore Sciacchitano z Włoch na przewodniczącego Rady ICAO. Salvatore Sciacchitano swoją trzyletnią kadencję rozpocznie 1 stycznia 2020 roku. Na stanowisku przewodniczącego Rady ICAO zastąpi dr Olumuyiwa Benarda Aliu, który pełnił tę funkcję od 2014 r. przez dwie kolejne kadencje.

30 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie Piotra Samsona Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Davidem Pekoske - p.o. Zastępcy Sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) oraz szefa Agencji ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA). To pierwsza wizyta wysokiego przedstawiciela tych instytucji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

GRUDZIEŃ
W dniach 2-4 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się seminarium poświęcone omówieniu zmian w obszarze przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania.

Komisja Europejska 9 grudnia 2019 roku opublikowała „EU Air safety list” (zwaną „czarną listą) – listę przewoźników lotniczych. Znajdują się na niej przewoźnicy, którzy nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a zatem podlegają zakazowi lub ograniczeniom w wykonywaniu lotów w obrębie Unii Europejskiej.

Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, został przewodniczącym Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, ang. European Union Aviation Safety Agency) – jednej z najważniejszych organizacji na świecie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Wybór Polaka na to prestiżowe stanowisko jest wyrazem uznania dla aktywności Polski na arenie międzynarodowej i zaangażowania naszego kraju w rozwój oraz podnoszenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Uczestnicy tegorocznego spotkania, oprócz możliwości zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działań podejmowanych w celu ograniczania zagrożeń i minimalizacji ryzyka powodowanego przez zwierzęta dla bezpieczeństwa lotniczego, dzięki uprzejmości Kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, (gdzie odbyło się spotkanie) mieli również okazję zapoznać się z działem używanym do wykonywania badań skutków zderzeń statków powietrznych oraz laboratorium Instytutu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus