Pierwsze szkolenie w zakresie współpracy w zespole (TRM) dla personelu ATS

Pierwsze szkolenie w zakresie współpracy w zespole (TRM) dla personelu ATS (fot. ppłk Bartosz Orłowski)

W dniach 20–23.03.2018 roku odbyło się pierwsze, pilotażowe szkolenie dla kontrolerów ruchu lotniczego z zakresu „Współpracy w zespole TRM” zorganizowane w WOSzK Mrągowo.

Zarządzanie Zasobami Zespołu (TRM) opiera się na podobnej koncepcji, co program szkoleń CRM (Crew Resource Management), który dedykowany jest zarówno pilotom jak i personelowi pokładowemu, posiada on jednak pewne istotne różnice. Po pierwsze należy przyznać, że piloci i kontrolerzy nie wykonują tej samej pracy, a zatem wszelkie próby dostosowania niektórych pojęć z CRM byłyby niewłaściwe.

Szkolenie metodą sesji TRM zostało opracowane przy wsparciu wielu pracowników ruchu lotniczego z kilku krajów europejskich. Zawartość merytoryczna została opracowana przy współpracy z wieloma kontrolerami ruchu lotniczego oraz przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętych możliwości ludzkiego organizmu, od nauk poznawczych, psychologicznych, społecznych do fizjologicznych.

TRM jest programem długofalowym skoncentrowanym na zdobyciu przez uczestników umiejętności rozpoznawania zachowań w pracy zespołowej mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, zwiększenie wydajności pracy oraz kształtowanie właściwych postaw w zmieniających się warunkach przez synergię pracy zespołowej.

Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani facylitatorzy: kpt. Wioletta Piecewicz (49. BL Pruszcz Gdański) oraz por. Izabela Myrcik (42. BLSz Radom), którzy odbyli wcześniej serię specjalistycznych szkoleń w ośrodku szkolenia IANS EUROCONTROL w Luksemburgu.

To pierwsza edycja kursu dla wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego, która rozpoczyna szereg szkoleń – w roku 2018 zorganizowane zostaną jeszcze cztery takie sesje, tak aby w kolejnych latach objąć docelowo cały personel ATC.

Na  zakończenie  uczestnicy otrzymali certyfikaty z ukończonego szkolenia i wypełnili  anonimowo arkusze ewaluacyjne. Słuchacze w ankietach wysoko ocenili  facilitatorów  ze względu na  interesujący sposób prowadzenia zajęć, zawartość przekazywanej wiedzy, przystępność prezentowanego materiału oraz jakość  organizacji.

Należy podkreślić szczególną rolę kadry WOSzK Mrągowo, która w sposób nie tylko profesjonalny, ale przede wszystkim z wysokim zaangażowaniem podeszła do organizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

ppłk Bartosz Orłowski

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus