Nowelizacja przepisów krajowych dla lotnisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (www.dziennikustaw.gov.pl) zostały opublikowane dwa znowelizowane rozporządzenia dotyczące lotnisk podlegających wymaganiom krajowym (niepodlegających certyfikacji unijnej), które wchodzą w życie w dniu 27 czerwca 2018 r., tj.:

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1208), oraz

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1210).

Rozporządzenia te zostały znowelizowane, w celu wdrożenia do krajowego systemu prawnego ostatnich zmian wprowadzonych przez Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do Załącznika 14 „Lotniska” do Konwencji Chicagowskiej, Tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” oraz Tom II „Lotniska dla śmigłowców”.

Najważniejsze zmiany oraz nowe normy i zalecane metody postępowania Załącznika 14 ICAO wdrożone w przedmiotowych rozporządzeniach są wyszczególnione w przedmowie do aktualnego wydania Załącznika 14 Tom I i II, opublikowanego odpowiednio w obwieszczeniu nr 11 i 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r., które jest dostępne na stronie internetowej ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus