Nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem BSP w związku z koronawirusem

Dron nad wodą (fot. PAŻP)

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), które określają nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)[1].

W związku z powyższym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w okresie obowiązywania ustawy operacje BSP wymagają poinformowania Agencji o planowanym locie za pomocą poszczególnych modułów wykorzystywanego przez PAŻP systemu PansaUTM. Jednocześnie należy wskazać, że moc obowiązującą zachowują dotychczasowe regulacje dotyczące operacji BSP, w tym w szczególności przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497), szczególnie w kontekście obowiązku uzyskania zgody i warunków lotu od zarządzających innymi strefami lub obiektami. Obecne zasady przedstawiają się następująco:

  • od wszystkich podmiotów dopuszczonych do wykonywania lotów BVLOS  wymaga się  złożenia planu lotu w module dFPL systemu PansaUTM[2].
  • loty VLOS w części stref kontrolowanych lotnisk dla których przepisy określają obowiązek otrzymania warunków i zgody od PAŻP wymagają:

– w CTR EPPO, EPGD, EPBY, EPMO, EPSC, EPLB złożenia planu lotu w module dFPL systemu PansaUTM. Przy pomocy systemu operator BSP otrzyma informację zwrotną dotyczącą możliwości realizacji lotu. W dniu bieżącym operator BSP komunikuje się ze służbami ATS Agencji przy pomocy modułu dPilot systemu PansaUTM, obsługiwanego przez aplikację DroneRadar;
– w pozostałych strefach CTR złożenia formularza na 3 dni przed terminem lotów zgodnie z dotychczasowymi obowiązującymi procedurami.

  • pozostałe loty VLOS, w tym w przestrzeni niekontrolowanej, również wymagają poinformowania Agencji o planowanym i realizowanym locie. W tym celu operatorzy BSP – wykorzystując aplikację DroneRadar, będącą modułem dPilot systemu PansaUTM – są zobowiązani do informowania o locie, minimum podczas całego jego trwania,  poprzez wykorzystanie funkcji „check-in”.  Dla tej grupy lotów składanie dFPL w systemie PansaUTM jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

Przedmiotowe procedury spowodowane są troską o bezpieczeństwo ruchu lotniczego w związku ze spodziewanym w najbliższym czasie znacznym zwiększeniem lotów BSP poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora (BVLOS). Mając informacje o różnego rodzaju lotach dronów możliwe będzie w jak największym stopniu wsparcie operatorów BSP w bezpiecznym realizowaniu planowanych operacji.

Równocześnie w przypadku realizacji działań związanych m.in. z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego, czy z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w określonych wolumenach przestrzeni może zostać wprowadzony obowiązek zgłaszania wszystkich planów lotu BSP przy wykorzystaniu modułu dFPL systemu PansaUTM. Wszelkie zmiany będą wprowadzane do baz danych systemu na bieżąco. Tym samym, w przypadku implementacji rozwiązania polegającego na obowiązku zgłaszania wszystkich planów lotu BSP dla danej przestrzeni, moduł dPilot nie pozwoli na zgłoszenie check-in i poprosi operatora BSP o uprzednie złożenie planu lotu.

[1] „1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497).”

[2] PansaUTM  to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Na rozwiązanie, które od marca operacyjnie funkcjonuje na polskich lotniskach składają się autorskie rozwiązania PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus