Przejdź do treści
PBN źródło Eurocontrol

Nowe nazewnictwo PBN dla instrumentalnych procedur podejść do lądowania typu RNAV

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w dokumencie AIC 02/19 opublikowała informacje odnośnie nowego nazewnictwa PBN dla instrumentalnych procedur podejść do lądowania typu RNAV na mapach IAC.

Celem wydania Biuletynu jest zapoznanie cywilnej i wojskowej społeczności lotniczej korzystającej z polskiej przestrzeni powietrznej z zasadami zmiany konwencji oznaczania procedur podejścia opartych na nawigacji obszarowej (RNAV) na oznaczenie oparte na wymaganych osiągach nawigacyjnych (RNP), zgodnie ze zmianą 6 do tomu I i II Doc ICAO 8168, Procedury dla służb żeglugi powietrznej – Operacje statków powietrznych (PANS-OPS).

W chwili obecnej brakuje jednolitego standardu dla stosowanego nazewnictwa procedur podejścia do lądowania opartych na nawigacji obszarowej, a stosowane nazwy odbiegają od specyfikacji nawigacyjnych zgodnych z PBN. Istnieje wiele przykładów różnic w nazewnictwie, jakie stosują poszczególne państwa. W tej sytuacji ICAO postanowiła zracjonalizować i ujednolicić nazewnictwo map, aby usunąć niezgodności i zapewnić spójność nazewnictwa lotniczych map podejść z dokumentacją i terminologią związaną z operacjami zgodnymi z PBN. Takie rozwiązanie zmniejszy istniejące niejasności i stosowaną różnorodność, zapewni łatwiejszy i czytelniejszy sposób nazywania procedur oraz wprowadzi jednolity standard dla tworzenia map lotniczych typu IAC.

W okresie przejściowym, do 30 listopada 2022 r., mapy podejść przedstawiające procedury, które spełniają kryteria specyfikacji nawigacyjnej RNP APCH muszą w swojej nazwie zawierać skrót RNP lub RNAV (GNSS) (np. “RNP RWY 23” lub “RNAV (GNSS) RWY 23”). Natomiast od dnia 1 grudnia 2022 r. dozwolony będzie jedynie skrót RNP.

Do dnia 30 listopada 2022 r. mapy podejść przedstawiające procedury, które spełniają kryteria specyfikacji nawigacyjnej RNP ARAPCH muszą w swojej nazwie zawierać skrót RNP (AR) lub RNAV (RNP) (np. “RNAV (RNP) RWY 23”). Natomiast od dnia 1 grudnia 2022 r. dozwolony będzie jedynie skrót RNP (AR).

Przykłady:


Państwa mogą zastosować bezpośrednie przejście z nazw stosowanych obecnie na nazwy docelowe. Polska zamierza wprowadzić nowe nazewnictwo procedur instrumentalnych podejść do lądowania opartych na nawigacji obszarowej na wszystkich mapach z datą AIRAC 10 SEP 2020.

Dodatkowe wymagania, wynikające z zastosowania nowej konwencji nazewnictwa, w zmienianych/nowo opublikowanych procedurach podejść opartych na PBN będą umieszczane na mapach jako uwagi. Elementy i wymagania związane z PBN będą publikowane oddzielnie w formie tabeli wymagań PBN, zawierającej oznaczenie specyfikacji nawigacyjnej zastosowanej przy projektowaniu procedury oraz wszelkie opcjonalne wymagania niezawarte w tej specyfikacji nawigacyjnej.


ZESTAWIENIE BIULETYNÓW INFORMACJI LOTNICZEJWAŻNYCH W DNIU 15 AUG 2019: 03/11, 04/13, 02/14, 04/14, 02/17, 04/17, 02/18, 03/18, 04/18, 05/18,01/19, 02/19.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!
 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony