Nowe lądowiska w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż decyzją Prezesa wpisano do ewidencji nowe lądowiska przyszpitalne dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, które przystosowane są do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 5700 kg.

W obu przypadkach po złożeniu wniosku przez zarządzających o wpis do ewidencji lądowisk, oraz uzgodnień przez Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadził inspekcje w których stwierdził, że lądowiska przyszpitalne i przedłożone dokumentacje odpowiadają wymaganiom określonym przepisami art. 93 ust. 2  ustawy Prawo lotnicze i warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk – Dz. U. Nr 118, poz. 1238.

Pierwsze rozporządzenie określa wymagania, jakie powinny spełniać lądowiska ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ochronę środowiska, i wyłącza w tym zakresie stosowanie przepisów dotyczących lotnisk.

Drugie natomiast określa szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądowisk, tryb zgłaszania lądowisk do ewidencji, wzór ewidencji oraz szczegółowe zasady dopuszczenia lądowisk do użytkowania.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania szczegółowo opisane w w/w rozporządzeniach:

    * lądowiska powinny być utrzymywane w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie,
    * lądowiska powinny być usytuowane na odpowiednio zagęszczonym i przygotowanym podłożu,
    * dłuższy bok pasa startowego powinien być zgodny z kierunkiem przeważających wiatrów,
    * pas startowy powinien zapewniać wykonywanie startów i lądowań z obydwu przeciwnych kierunków, 
    * starty i lądowania statków powietrznych powinny powodować jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska,
    * w otoczeniu lądowiska nie powinny występować przeszkody lotnicze,
    * długość pasa startowego na lądowiskach powinna być taka, aby statek powietrzny przy bezwietrznej pogodzie, po oderwaniu się na końcu pasa mógł przejść na wysokość co najmniej 15 m ponad szczytami istniejących obiektów stałych i tymczasowych, aż do osiągnięcia wysokości 100 m ponad wzniesieniem lądowiska,
    * lądowiska powinny być wyposażone we wskaźnik kierunku wiatru,
    * każde lądowisko powinno posiaosiadać przynajmniej jedną drogę dojazdową łączącą je z siecią dróg publicznych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus