Modernizacja lotniska w Krośnie - etap II

Lotnisko Krosno

Urząd Miasta w Krośnie poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

Umowa na wykonawstwo robót została podpisana w dniu 14 grudnia 2015 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót budowlanych oraz wyposażenia na lotnisku w Krośnie:

1) Część drogowa: a) droga startowa DS wraz z pasem drogi startowej, b) droga kołowania DKE wraz z płytą tankowania PTS, c) droga kołowania DKC (fragment na łuku z drogą startową DS), d) oznakowanie.

2) Przebudowa wodociągu.

3) Kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogi startowej – pozostały zakres oprócz wykonanego kolektora głównego), odwodnienie drogi kołowania DKE, płyty tankowania PTS oraz części drogi kołowania DKC – pozostały zakres oprócz wykonanego kolektora głównego, drenaż (w zakresie niezbędnym dla wykonywanego zakresu robót).

4) Infrastruktura elektryczna lotniska: a) urządzenia zewnętrzne infrastruktury lotniska (agregat prądotwórczy, linie kablowe i złącza, radiolatarnia NDB, METEO, zasilanie wskaźników wiatru, zasilanie bram wjazdowych), b) wyposażenie budynku wieży kontroli lotów, c) oświetlenie płyty tankowania PTS wraz ze złączem ZK-PTS, d) wykopy, ochrona kabli, e) oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania DKE i płyty PTS, f) przygotowanie linii kablowej do oświetlenia nawigacyjnego drogi kołowania DKD, DKF i placu postoju PPS, g) oświetlenie nawigacyjne drogi startowej DS., h) nadbudowa i modernizacja budynku wieży kontroli lotów (UPS).

5) Kanalizacja kablowa i okablowanie teletechniczne.

6) Wskaźniki kierunku wiatru.

7) Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa kabla SN relacji stacja transformatorowa Krosno WSK-LZN).

8) Wyposażenie nadbudowy budynku wieży kontroli lotów.

Drogę startową zaprojektowano o parametrach technicznych wymaganych dla lotnisk o kodzie referencyjnym 2B. Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi startowej: szerokość 30 m, długość 1100 m. Drogę startową zlokalizowano na kierunku 11-29 tj. północny-zachód do południowy-wschód, częściowo (na długości ~505m) w miejscu istniejącej starej drogi startowej. Drogę startową usytuowano w taki sposób aby umożliwić przyszłościowe jej rozbudowanie (wydłużenie w obu kierunkach) do długości ~2000 m.

W dniu 17 grudnia 2015 r. przy udziale przedstawicieli UM oraz głównego użytkownika – Aeroklubu Podkarpackiego SL, wykonawcy został przekazany teren pod plac budowy. Zgodnie z “harmonogramem prac” tuż po nowym roku wykonawca rozpocznie prace od rozbiórki starego pasa oraz wycinki kolidujących z nowym pasem startowym drzew. Urząd Miasta w Krośnie będzie na bieżąco informować o postępie robót budowlanych na lotnisku. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2016 roku.

Źródło: UM Krosna
comments powered by Disqus