Lotnictwo Aviation International 5/2018 już w sprzedaży

Lotnictwi Aviation International 5/2018

Majowe Lotnictwo Aviation International już w e-kiosku oraz w drodze do prenumeratorów i salonów prasowych.

W majowym numerze Lotnictwo Aviation International polecamy:

Su-22 po remontach weryfikacyjnych – Łukasz Pacholski
Na początku roku Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy zakoń­czyły reali­za­cję pro­gramu remon­tów wery­fi­ka­cyj­nych odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych Su-22 eks­plo­ato­wa­nych przez Siły Powietrzne. Decyzja o roz­po­czę­ciu remon­tów wery­fi­ka­cyj­nych czę­ści posia­da­nych samo­lo­tów Su-22 została pod­jęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2014 r. Dzięki temu, osiem­na­ście egzem­pla­rzy, będzie użyt­ko­wa­nych przez świ­dwiń­ską 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego przez kolej­nych dzie­sięć lat.

Czas zmian – Jerzy Gruszczyński
Z puł­kow­ni­kiem pilo­tem Wojciechem Pikułą, dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, o wyzwa­niach zwią­za­nych z moder­ni­za­cją floty samo­lo­tów szkol­nych i roz­bu­dową bazy symu­la­to­ro­wej oraz zwią­za­nych z tym zmia­nach w pro­gra­mach szko­le­nia lot­ni­czego, roz­ma­wia Jerzy Gruszczyński.

Drugi atak lot­ni­czy na Syrię – Krzysztof Kuska
W nocy z 13 na 14 kwiet­nia Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja wyko­nały ude­rze­nia lot­ni­cze na miej­sca domnie­ma­nej pro­duk­cji i prze­cho­wy­wa­nia broni che­micz­nej przez reżim Baszara al-Assada. Akcja ta była odpo­wie­dzią na wcze­śniej­szy atak na jeden ze szpi­tali w Dumie we Wschodniej Gucie nie­da­leko Damaszku za który miały być odpo­wie­dzialne syryj­skie siły rzą­dowe, pod­czas któ­rego miano użyć broni che­micz­nej.

System M-346 i inne dębliń­skie rewo­lu­cje – Maciej Szopa
Ostatnie lata przy­zwy­cza­iły nas do infor­ma­cji o kolej­nych zaku­pach bądź pla­nach zaku­po­wych doty­czą­cych lot­nic­twa szkol­nego. Dzisiaj, kiedy więk­szość z tych inwe­sty­cji została oddana do użytku, albo jest na ukoń­cze­niu, przy­szła pora na wpro­wa­dze­nie nowego sys­temu szko­le­nia, opar­tego na samo­lo­tach PZL-130 TC II Advanced Orlik i M-346 i na naj­wyż­szej klasy symu­la­to­rach. W wyniku tych dzia­łań Polska będzie dys­po­no­wała wkrótce naj­no­wo­cze­śniej­szym sys­te­mem szko­le­nia lot­ni­czego na świe­cie.

Kiedyś to już prze­szłość – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
Z puł­kow­ni­kiem pilo­tem Arturem Kałko, dowódcą 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, o trwa­ją­cej moder­ni­za­cji infra­struk­tury jed­nostki i wpro­wa­dza­nym wła­śnie nowym sys­te­mie szko­le­nia pilo­tów odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych, roz­ma­wiają Jerzy Gruszczyński i Maciej Szopa.

Dotknąć Słońce. Sonda Parker Solar Probe – Waldemar Zwierzchlejski
W końcu lat sześć­dzie­sią­tych ubie­głego wieku, gdy już było pra­wie pewne, że to Amerykanie, a nie Sowieci zwy­ciężą w wyścigu na Księżyc, popu­larny nie tylko w naszym kraju stał się dow­cip, w któ­rym astro­nauta i kosmo­nauta licy­to­wali się w osią­ga­niu okre­ślo­nych celów. W odpo­wie­dzi na ame­ry­kań­ską pro­po­zy­cję lotu na Księżyc, Rosjanin prze­bija kon­ku­renta rze­ko­mym zamia­rem lotu na Słońce – oczy­wi­ście w nocy, gdyż w dzień jest tam za gorąco. Tyle aneg­dota, ale czy rze­czy­wi­ście tak cał­ko­wi­cie absur­dalna? Otóż nie, jeśli wszystko pój­dzie zgod­nie z pla­nem, to 31 lipca NASA roz­pocz­nie misję sondy Parker Solar Probe, która kil­ka­krot­nie prze­leci przez naj­go­ręt­szą część atmos­fery naszej gwiazdy dzien­nej.

Wielozadaniowy samo­lot tan­ko­wa­nia powietrz­nego A330 MRTT – Łukasz Pacholski, Jerzy Gruszczyński
Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego nowego poko­le­nia. Podobnie jak w seg­men­cie dużych samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych, głów­nym rywa­lem euro­pej­skiego kon­sor­cjum jest tu ame­ry­kań­ski Boeing.

Opóźnienie pro­gramu Boeing KC-46A Pegasus – Paweł Henski
Program budowy nowych samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych boryka się z pro­ble­mami tech­nicz­nymi, które spo­wo­do­wały jego znaczne opóź­nie­nie. Boeing pierw­szych 18 seryj­nych egzem­pla­rzy KC-46A miał dostar­czyć Siłom Powietrznym do stycz­nia 2018 r. Według obec­nych ocen dostawa ta może zostać zre­ali­zo­wana dopiero na wio­snę 2019 r.

Samoloty „Wild Weasels”. Pewność prze­ła­ma­nia obrony prze­ciw­lot­ni­czej – Paweł Henski
Wild Weasel (dzika łasica), to ogólna nazwa samo­lo­tów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, któ­rych zada­niem jest obez­wład­nie­nie naziem­nej obrony prze­ciw­lot­ni­czej prze­ciw­nika. Samoloty tego typu wyko­rzy­stują pro­mie­nio­wa­nie mikro­fa­lowe wro­giego źró­dła pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­nego (na przy­kład radio­lo­ka­cyj­nej sta­cji kie­ro­wa­nia ogniem prze­ciw­lot­ni­czego zestawu rakie­to­wego) do zlo­ka­li­zo­wa­nia go, namie­rze­nia i wska­za­nia dla uzbro­je­nia. Po wystrze­le­niu prze­ciw­ra­dio­lo­ka­cyj­nego poci­sku kie­ro­wa­nego samo­dziel­nie kie­ruje się on na źró­dło pro­mie­nio­wa­nia i nisz­czy je.

System roz­po­zna­nia i dowo­dze­nia Obrony Powietrznej PRL (część I) – Robert Rochowicz
Tytuł może przy­długi, ale lista spraw do opi­sa­nia cał­kiem spora. To histo­ria roz­po­czy­na­jąca się stwo­rze­niem sys­temu obser­wa­cyjno-mel­dun­ko­wego na obsza­rze kraju, do któ­rego stop­niowo włą­czano kolejne poste­runki radio­tech­niczne wypo­sa­żone w sta­cje radio­lo­ka­cyjne. Później doszły do tego środki roz­po­zna­nia i walki radio­elek­tro­nicz­nej, aż wresz­cie wszystko zaczęto łączyć kolej­nymi typami zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia. Spójny opis cało­ści zagad­nie­nia utrud­nia fakt cią­głych zmian orga­ni­za­cyj­nych. Bataliony, pułki, potem bry­gady i bata­liony, do tego podział na rodzaje sił zbroj­nych. Wiele jed­no­stek i dużo sprzętu do opi­sa­nia.

A oprócz tego:
• Aktualności woj­skowe – Krzysztof Kuska, Łukasz Pacholski
• Suchoj Su-57 ukoń­czył pierw­szy etap prób pań­stwo­wych – Piotr Butowski
• Pożegnalny lot puł­kow­nika Wiesława Franczaka – Miłosz Rusiecki
• Szkolenie Aviation Detachment 18 – 2 w Powidzu – Krzysztof Kuska
• IV edy­cja kon­kursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” roz­strzy­gnięta! – Jerzy Gruszczyński
• Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski
• Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
• Silnik ODK PD-14 i nie tylko – Piotr Butowski
• Trzy lata biura Airbus Helicopters w Łodzi – Paweł Bondaryk
• ILX-32 na testach w Newadzie – Maciej Szopa
• Wystawa sate­li­tów obser­wa­cyj­nych COSMO-SkyMed w Warszawie – Kamil Mazurek
• Lotnictwo nowej gene­ra­cji – stra­te­gie, tech­no­lo­gie, roz­wią­za­nia – Maciej Szopa
• XVI Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu – Maciej Szopa
• Rywalizacja wytwórni samo­lo­tów regio­nal­nych w 2017 r. – Jerzy Liwiński
• Początki euro­pej­skiej współ­pracy obron­nej w dzie­dzi­nie lot­nic­twa – Kamil Mazurek
• World of Warplanes. Popularna gra o wal­kach powietrz­nych – Maciej Szopa

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem majowego wydania "Lotnictwo Aviation International" na stronie: www.zbiam.pl

Źródło: zbiam.pl
comments powered by Disqus