Kurs Podstawowy z zakresu medycyny lotniczej

ULC

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego ogłosił konkurs ofert na przeprowadzenie kursu podstawowego dla lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ubiegających się o zdobycie uprawnień lekarza orzecznika medycyny lotniczej w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 i 3.

Poniżej treść ogłoszenia:

 


KONKURS OFERT NA PRZEPROWADZENIE
KURSU PODSTAWOWEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY LOTNICZEJ

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie kursu podstawowego dla lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ubiegających się o zdobycie uprawnień lekarza orzecznika medycyny lotniczej w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 i 3.

Kurs należy przeprowadzić zgodnie z przepisami wskazanymi we Wspólnych Wymaganiach Lotniczych JAR FCL 3.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do pkt JAR FCL 3.090 lit. (b) Władze lotnicze decydują o liczbie i rozmieszczeniu lekarzy orzeczników w zależności od wymagań, biorąc pod uwagę liczbę i rozmieszczenie geograficzne populacji pilotów.

Zgodnie z powyższym przewidywaną liczbę osób przystępujących do kursu określa się na około 35 kandydatów.

Ustala się, że program szkolenia powinien obejmować 60 godzin wykładów i ćwiczeń, zgodnie z brzmieniem pkt JAR-FCL 3.090, zaś szkolenie kończyć się będzie egzaminem pisemnym, ocenianym przez komisję powołaną przez organizatora kursu.

Nadzór merytoryczny nad ww. szkoleniem oraz w zakresie przestrzegania powyższych ustaleń, sprawować będzie Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego.

Przeprowadzenie ww. kursu planowane jest na I kwartał 2013 roku.

Podmioty zgłaszające swoje oferty względem przeprowadzenia powyższego szkolenia powinny spełnić łącznie następujące warunki/kryteria:

1. Wykazać się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w szczególności w zakresie medycyny lotniczej;
2. Przedstawić warunki techniczne, w tym lokalowe i audiowizualne planowanego szkolenia;
3. Przedstawić listę wykładowców, którzy będą prowadzić szkolenie w poszczególnych specjalnościach medycyny lotniczej;
4. Przedstawić do zatwierdzenia Naczelnemu Lekarzowi Lotnictwa Cywilnego listę kandydatów do udziału w ww. szkoleniu, w celu zapewnienia, że w przypadku ukończenia kursu i zdania egzaminu osoby te będą mogły ubiegać się o wpisanie na listę lekarzy orzeczników;
5. Przedstawić kandydatom warunki finansowe uczestnictwa w ww. szkoleniu;
6. Zapewnić materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia;
7. Przedstawić do zatwierdzenia Naczelnemu Lekarzowi Lotnictwa Cywilnego pytania egzaminacyjne przygotowane przez organizatora w ramach ww. kursu;
8. Przeprowadzić egzamin pod nadzorem przedstawiciela ULC. Egzamin zostanie uznany za zaliczony przez kandydata, po udzieleniu przez niego prawidłowych odpowiedzi na 75% pytań;
9. Przedstawić projekt certyfikatu dla uczestników którzy ukończyli szkolenie i zdały egzamin końcowy.

UWAGA: Kurs zostanie sfinansowany w całości przez uczestników szkolenia.

ULC NIE BĘDZIE PARTYCYPOWAŁ W KOSZTACH WW. SZKOLENIA i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia finansowe uczestników w stosunku do organizatora.

Komisja składająca się z przedstawicieli ULC wybierze na podstawie ww. warunków najkorzystniejszą ofertę.

Informacja o wybranej ofercie zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu w zakładce: „ Personel lotniczy – Medycyna Lotnicza – Komunikaty”.


 

Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2012 roku.

Oferty należy składać na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem: „Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego: konkurs ofert”


 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus