Korzystanie z uprawnień przed ich wpisem do licencji – rozporządzenie Prezesa ULC

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2019.45

3 lipca, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2019.45 zostało opublikowane zarządzenie nr 6 Prezesa ULC z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury potwierdzającej przywileje licencyjne w zakresie uprawnień lotniczych

Prezes ULC na podstawie  ARA.FCL215 lit d rozporządzenia (UE) 1178/11 podjął decyzję umożliwiająca pilotom korzystanie z uprawnień jeszcze przed ich wpisaniem  do licencji przez ULC. Po zakończonym pomyślnie egzaminie egzaminator członek LKE może wystawić stosowną zgodę, której wzór załączony jest do decyzji, zaś pilot może od razu korzystać z uprawnienia. Zarządzenie dotyczy tylko uprawnienia na typ w załodze wieloosobowej, a maksymalny okres zgody to 8 tygodni.

Wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, Michał Witkowski zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania procedurę potwierdzającą przywileje licencyjne w zakresie uprawnień lotniczych.

§2. 1. Egzaminator będący członkiem Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, może wydać zgodę na korzystanie z uprawnień przez maksymalnie 8 tygodni po zakończeniu z wynikiem pozytywnym odpowiedniego egzaminu, w oczekiwaniu na wpisanie do licencji uzyskanych uprawnień.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być wydana wyłącznie posiadaczom licencji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zakresu uprawnień na typ samolotów z załogą wieloosobową zgodnie z załącznikiem I (Część-FCL) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

§ 3. Wzór zgody, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ARA.FCL.215 Okres ważności

d) Właściwy organ może opracować procedury umożliwiające posiadaczowi licencji lub upoważnienia korzystanie z uprawnień przez maksymalnie 8 tygodni po zakończeniu z wynikiem pozytywnym odpowiedniego(-ich) egzaminu(-ów), w oczekiwaniu na wpisanie do licencji lub upoważnienia uzyskanych uprawnień.


Pełny tekst zarządzenia nr 6 Prezesa ULC z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury potwierdzającej przywileje licencyjne w zakresie uprawnień lotniczych dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus