Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MI w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

W dniu 6 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra
Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Proponowane zmiany mają charakter porządkowy i zmierzają do uaktualnienia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, w szczególności w zakresie odesłań do przepisów prawa UE.

Projektowana regulacja ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, uwzględniając jednocześnie zmiany wprowadzone do rozporządzenia 2015/340, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z projektowanymi zmianami do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym, w związku z nowelizacją rozporządzenia 2015/340.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego następujących zmian.

W § 1 pkt 1 projektu wprowadzono zmianę w § 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia przez dodanie pkt 22a, wprowadzającego pojęcie „procesu uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym” rozumianego jako proces uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym określony w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2022 r. – Prawo lotnicze, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 182).

Wprowadzono wyjaśnienie powyższego określenia z uwagi na dwie kwestie ujęte w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, tj. zgłaszanie terminów egzaminów i ocen oraz warunki wpisania uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości języka polskiego do licencji praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego na poziomie 6 biegłym, które pośrednio odwołują się do procesu uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym.

W ramach § 1 pkt 2 projektu wprowadzono zmianę w § 21 w ust. 1 obowiązującego rozporządzenia przez zaproponowanie nowego brzmienia pkt 2 polegającego na dodaniu obowiązku informowania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez organizację szkoleniową o planowanych terminach egzaminów i ocen również w procesie uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym.

Zgodnie z intencją projektodawcy w § 1 pkt 3 projektu wprowadzono zmianę w § 22 w ust. 1. Projektodawca zaproponował nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia, dotyczące wymogu informowania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego o planowanym terminie oceny wiedzy i umiejętności na potrzeby przedłużenia uprawnienia uzupełniającego w jednostce, mając na uwadze nowelizację rozporządzenia 2015/340, gdzie w załączniku I do ww. rozporządzenia punkt ATCO.B.020 lit. g pkt 3 zastąpiono punktem ATCO.B.020 lit. i pkt 3.

W ramach § 1 pkt 4 projektu dokonano zmiany w § 49 przez zaproponowanie nowego brzmienia ust. 2, w związku z likwidacją uprawnienia kontroli lotniska wizualnej (ADV) i zmianą uprawnienia kontroli lotniska instrumentalnej (ADI) na uprawnienie kontroli lotniska (ADC), zmienia się odniesienie dotyczące uprawnionego personelu służby kontroli ruchu lotniczego (ATC) posiadającego uprawnienie do zapewniania służby AFIS na lotniskach kontrolowanych. Kwestie te zostały uregulowane w art. 7 i 8 zmienionego rozporządzenia 2015/340. W przepisach prawa Unii Europejskiej przewidziano okres trzech lat na wymianę licencji z wpisanymi „wycofanymi” uprawnieniami. Licencje będą sukcesywnie wymieniane zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem 2015/340.

W § 1 pkt 5 projektu dokonano zmiany w § 57 w ust. 2 obowiązującego rozporządzenia przez zaproponowanie nowego brzmienie pkt 2 wskazując, że uprawnienie uzupełniające w zakresie języka polskiego na poziomie 6 biegłym może być wpisane do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego także na podstawie oceny w ramach procesu uznawania kwalifikacji i umiejętności nabytych w lotnictwie państwowym.

Projektodawca w § 2 projektowanego rozporządzenia zaproponował przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w sprawie wydania albo wymiany licencji praktykantakontrolera ruchu lotniczego albo licencji kontrolera ruchu lotniczego lub wydania uprawnień wpisywanych do licencji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Dodatkowe przepisy przejściowe nie są wymagane.

Zgodnie z intencją projektodawcy w § 3 określono dokładny termin wejścia w życie, który wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2024 r. W tym miejscu należy wskazać, że jest to dzień rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2015/340 zmienionego rozporządzeniem 2023/893. Brak jest możliwości osiągnięcia celów projektu w sposób inny niż zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Więcej informacji na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony