Inwestycje w Porcie Lotniczym Kraków

Port Lotniczy Kraków - droga startowa (fot. Jacek Krawczyk)

W tym roku Port Lotniczy Kraków planuje wymienić nawierzchnia najstarszej części istniejącej płyty postojowej samolotów oraz połączyć kładką hotel przy lotnisku z parkingiem wielopoziomowym. Dzięki temu z hotelu pasażerowie będą mogli skorzystać z przejścia nadziemnego i z hotelu przejść bezpośrednio do terminalu. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, które stoi przed krakowskim lotniskiem jest budowa nowej drogi startowej.

Nowa droga startowa

•    Dlaczego nowa droga startowa?
W maju ubiegłego roku ogłoszono decyzję o budowie nowej drogi startowej. Poprzedzające tę decyzję analizy wykluczyły możliwość przebudowy obecnej drogi startowej bez zamknięcia lotniska na okres około roku. Następnie spośród wielu wariantów, drogą eliminacji wybrano i przedstawiono do analiz środowiskowych dwa racjonalne i porównywalne pod kątem oddziaływania na środowisko warianty: wariant północy (niewielka modyfikacja położenia istniejącej drogi startowej) oraz wariant centralny (droga startowa położona ukośnie w stosunku do istniejącej drogi startowej).
 
•    Aktualny etap
Inwentaryzacja środowiskowa – spotkania informacyjne – postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego

Od lata ubiegłego roku trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności i biznesu. W marcu przeprowadzono spotkania informacyjne w sołectwach sąsiadujących z portem lotniczym. Podczas spotkań oprócz informacji o planowanej inwestycji konsultowany jest kształt programu skierowanego do społeczności tych sołectw. W ramach nowego programu będą finansowane projekty służące mieszkańcom sołectw położonym najbliżej lotniska.

22 marca 2017 r.  krakowskie lotnisko ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego.

•    Dlaczego dialog konkurencyjny?
Wybrany tryb postępowania daje możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi - według przyjętych w ogłoszeniu kryteriów – najlepszymi wykonawcami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  Prowadzony dialog ma na celu omówienie wszystkich aspektów zamówienia (zakresu przedmiotu, warunków umowy) z każdym wykonawcą zakwalifikowanym do udziału w postepowaniu.

Przyjęta formuła postępowania ma zastosowanie do zamówień o szczególnie złożonym charakterze. Dzięki niej istnieje możliwość uwzględnienia m.in. doświadczeń czy informacji zebranych od każdego z wybranych biur projektowych. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniać postanowienia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jaka zostanie wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ), także w zakresie wariantu budowy nowej drogi startowej (północny lub centralny).

•    Kolejny etap
Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji inwentaryzacja środowiskowa zostanie zakończona w najbliższe wakacje, następnie na przełomie września i października zostanie złożony do RDOŚ Raport odziaływania inwestycji na środowisko. Wtedy też odbędą się konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ. Następnie RDOŚ wyda decyzję, określającą wariant inwestycji budowy nowej drogi startowej.

Nowa Droga Startowa w liczbach:

  • 2800 m – długość nowej drogi startowej
  • 60 m – szerokość nowej drogi startowej
  • 1 – liczba dróg startowych, które będą wykorzystywane w Porcie Lotniczym Kraków po oddaniu nowej drogi startowej
Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus