Przejdź do treści
Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)
Źródło artykułu

Informacja dotycząca możliwości wykonywania lotów na ultralekkich statkach powietrznych o MTOM do 600 kg

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z pkt 1.1.2. załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 167), krajowe świadectwo kwalifikacji pilota UACP z ważnym uprawnieniem podstawowym w danej kategorii (tj. uprawnieniem do pilotowania: samolotów ultralekkich lądowych UAP(L); śmigłowców ultralekkich lądowych UHP(L); szybowców ultralekkich UGLP, w tym szybowców z napędem oraz motoszybowców) oraz ważnym uprawnieniem dodatkowym (do pilotowania: samolotów ultralekkich wodnych UAP(S) i śmigłowców ultralekkich wodnych UHP(S) upoważniania do samodzielnego wykonywanie lotów na ultralekkich statkach powietrznych o MTOM do 600 kg (odpowiednio: samolotach, śmigłowcach i szybowcach), wpisanych do ewidencji statków powietrznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do których nie ma zastosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.), z uwzględnieniem tzw. statków powietrznych „opt-out”, w tym przeznaczonych do lądowania na wodzie (pod warunkiem posiadania ważnego uprawnienia dodatkowego).

Analogicznie, zgodnie z pkt 1.1.3. załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, krajowe świadectwo kwalifikacji pilota UAGP z ważnym uprawnieniem podstawowym (tj. uprawnieniem do pilotowania wiatrakowców lądowych UAG(L)) upoważniania do samodzielnego wykonywania lotów na ultralekkich wiatrakowcach o MTOM do 600 kg, wpisanych do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do których nie ma zastosowania ww. rozporządzenie nr 2018/1139/UE.
 
ULC przypomina, że zgodnie § 32 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, szkolenie lotnicze do świadectw kwalifikacji w krajowych rejestrowanych podmiotach szkolących (RPS), o których mowa w art. 95a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) jest prowadzone przy wykorzystaniu statków powietrznych odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego, z wyłączeniem statków powietrznych wymienionych w pkt 1 lit. a-c i g załącznika I do ww. rozporządzenia nr 2018/1139/UE.

Oznacza to, że do szkolenia lotniczego w ramach świadectw kwalifikacji pilota UACP lub UAGP nie mogą być wykorzystywane statki powietrzne
 
a) będące historycznymi statkami powietrznymi, spełniające kryteria zawarte w pkt 1 lit. a załącznika I do ww. rozporządzenia nr 2018/1139/UE,
b) specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych, które prawdopodobnie będą produkowane w bardzo niewielkiej liczbie,
c) dostarczane w postaci zestawów do samodzielnego montażu, w przypadku gdy co najmniej 51% zadań związanych z wytworzeniem i złożeniem ma być wykonanych przez amatora, lub nienastwione na zysk stowarzyszenie amatorów, na ich własny użytek, a nie w jakichkolwiek celach zarobkowych,
d) repliki statków powietrznych, spełniające kryteria zawarte w pkt 1 lit. a załącznika I do ww. rozporządzenia nr 2018/1139/UE.
 
Urząd przypomina również, że na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.  – Prawo lotnicze, piloci ultralekkich statków powietrznych – posiadacze świadectw kwalifikacji pilota UACP lub UAGP, podlegają badaniom lotniczo-lekarskim.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony